@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kredi Kullanırken Sağlık Durumunu Saklamayın.
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2016/1884
KARAR: 2016/4088

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacılar vekili, müvekkillerinden D...in eşi ve diğer davacıların babası müteveffa O...'nun ...Bankasından 10.000,00 TL kredi çektiğini ve banka tarafından hak ve alacaklarının kayba uğramaması için sigorta ettirildiğini, müteveffa O...'nun kredilerini düzenli öderken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini, davacıların bankaya başvurarak kredi borcunun sigorta şirketinden tahsilini talep ettiklerini, ancak davalı banka ve sigorta şirketinin müteveffanın rahatsızlığının gizlendiği gerekçesiyle muris adına olan kredi alacağını kapatmadıklarını, bu nedenlerle sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğunun ve müvekkillerinin murisinin bankaya borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir.

Davalı ...Bankası A.Ş. vekili, davacıların talebinin sigorta hukukundan kaynaklanması nedeniyle muhatabın ...Sigorta A.Ş. olduğunu bu nedenle kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, kredi borçlusunun borcundan dolayı ödeme yapılmaması nedeniyle kendilerinin borçlu hakkında takibe geçmelerinin kaçınılmaz olduğunu, herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı sigorta şirketi vekili, davacılar murisi O...'nun müvekkil şirkete 25.11.2010 başlangıç tarihli 3 yıl süreli hayat sigortası yaptırdığını, sigortalının 14.05.2011 tarihinde vefat ettiğini, ölüm belgesinde ölüm sebebinin kalp krizi olarak belirtildiğini, yapılan araştırmada sigortalının sigortalanmadan önce 02.05.2008 tarihinde koroner arter tanısıyla tedavi gördüğünün belirlendiğini, bu rahatsızlığının sigortalanmadan önce beyan edilmesi gerekirken kasıtlı olarak beyan edilmemesi nedeniyle müvekkili şirketin tazminat ödemeyi reddettiğini, zira TTK'nun 1290 maddesi gereği sigortalının kendi durumuyla ilgili beyan yükümlülüğü bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, TTK'nın 1435 ve 1439 Mad. hükümleri ile Hayat Sigortası Genel Şartlarının C.2.2. Mad. hükmüne göre sigorta yaptıran kişinin doğru beyan yükümlülüğünün bulunduğu, bunun yerine getirilmemesi halinde sigortacının sözleşmeden cayma hakkının olduğu, sigortalının daha önce varolan rahatsızlığı ile ölümüne sebep olan rahatsızlığının aynı olduğu,bu şekliyle sigortalının doğru ihbar yükümlülüğünü ihlal ettiği, sigorta şirketinin bu yükümlülüğün ihlal edildiğini riziko gerçekleştikten sonra öğrendiği için sigortalının ölümünden önce cayma hakkından söz edilemeyeceği,beyan edilen hastalık ile ölüm arasında illiyet bağının bulunması nedeniyle sözleşmenin cayma hakkı bulunan sigortacı yönünden hükümsüz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 4,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 31/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

**********

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/9392
KARAR: 2016/5816

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, davacıların murisi H...'nın sağlığında ... Bank A.Ş. İ... Hürriyet Caddesi şubesinden 19.04.2010 tarihinde 8.500,00 TL tutarında 24 ay vadeli kredi çekildiğini, davacıların murisi ve banka ile yapılan kredi sözleşmesinin teminatı olmak üzere banka tarafından davalı sigorta şirketine 19.04.2010 başlangıç tarihli 9.908,00 TL vefat teminatlı uzun süreli hayat sigortası yaptırılmış ve toplam prim tutarı olan 532,67 TL muris tarafından nakden ödendiğini, Muris H... çektiği kredileri düzenli ödediğini ancak yakalandığı akciğer kanseri hastalığı sonrasında 14.10.2010 tarihinde vefat ettiğini, 7.908,00 TL vefat tazminatının rizikonun gerçekleştiği müteveffanın ölüm tarihi olan 14.10.2010 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Birleştirilen dosyada davacı vekili, aynı nedenleri ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 2.000 TL vefat tazminatının tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, sigortalı müteveffanın 19.04.2010 tarihli ... Bank A.Ş. Kredi Grup Hayat Sigortası başvuru formunun sağlık beyanı başlığı altında "bilgim dahilinde olan önceki ve mevcut rahatsızlıklarım nedeniyle oluşacak tazminat tutarlarının ...Emeklilik A.Ş. tarafından ödenmeyeceğini kabul ediyorum" beyanında bulunduğunu, sigortalının mevcut hastalıkları ile ilgili beyanda bulunmaması nedeni ile Hayat Sigortaları Genel Şartları C.2 sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğü maddesinin ihlalinin söz konusu olduğundan vefat tazminatının ödenmeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davalı sigortalının hastalığını bildiği poliçe düzenlenirken bu konuda sigorta şirketine bildirimde bulunmadığı ölümün de gizlenen hastalıktan meydana geldiği anlaşıldığı gerekçesi ile açılan asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, göre davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL temyiz peşin harcının onama harcına mahsubuna, 11/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 19.11.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.