erolkara

T.C
YARGITAY
5.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2016 / 1882
KARAR NO: 2016 / 5003
KARAR TARİHİ: 12.05.2016


DAVA: Görevi kötüye kullanma, hakaret ve yalan tanıklık suçlarından şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda ... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 25/11/2014 tarihli ve 2014/7454 soruşturma, 2014/6363 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine dair ...Sulh Ceza Hakimliğinin 24/02/2015 tarihli ve 2015/206 Değişik İş sayılı Kararının;

Müşteki vekilinin .......... Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz ettiği 31/07/2014 tarihli şikayet dilekçesi ile ........... Barosuna kayıtlı avukat olan şüphelinin, ......... Aile Mahkemesinin 2013/882 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılamada davacı vekili olarak mahkemeye sunduğu dilekçe ve... Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/8292 sayılı soruşturmasına ilişkin müşteki vekili olarak sunulan dilekçeler itibari ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu işlediği, ..........Aile Mahkemesinin 2013/882 esas sayılı dosyasında tanık sıfatı ile verdiği yeminli ifadesinde 3 yıl süre ile şirket vekilliğini yapmak sureti ile vâkıf olduğu bir kısım bilgileri izinsiz ifşa ettiği gerekçesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettiği, müştekinin sahibi ya da ortağı olduğu şirketlerin vekilliğinden haklı bir sebep olmaksızın çekilmesine rağmen şirket vekili sıfatı ile tahsil ettiği paraları ödemediği, yedinde bulundurduğu temlik belgelerini iade etmediği, takip etmesi gerektiği dosyaları takip etmediği, şirket vekili olarak vekalet ücretlerini eksiksiz almasına rağmen haksız ve kötü niyetli olarak müşteki aleyhine cebri icra yoluna başvurduğu veya alacak davası açtığından bahisle görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarını işlediğinin iddia edilmesi karşısında, iddiaların görevinden doğan veya görev sırasında işlenmiş bir suç niteliğinde görülerek, hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu?nun 58/1. maddesi uyarınca soruşturma izni verilip verilmeyeceğinin takdiri için dosyanın ................Bakanlığına gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, şüpheli hakkında üzerine atılı hakaret suçu yönünden kamu davasını açmayı haklı gösterecek yeterlilikte delil bulunmadığından bahisle genel hükümler uyarınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu ... Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 04/01/2016 gün ve 94660652-105-64-11752-2015-E.51/98 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile...Sulh Ceza Hakimliğince verilen 24/02/2015 tarihli ve 2015/206 Değişik İş sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 12.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski