@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İşverenler AGİ'leri İşçilerine Vermek Zorundadır
DİKKAT :.. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceği için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması kaldırıldı. Yani, 2023 yılında AGİ çalışanlara verilmeyecek.

AGİ hakkında bilmedikleriniz

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan “Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) ücretin içinde mi dışında mı” olduğu tartışılırken aslında tüm çalışanlar için devlet bütçesinden verilen AGİ’yi işverenden almanın zorlaştığı, bu nedenle açılmış çok sayıda dava bulunduğu ortaya çıktı.

Hem asgari ücretlilerin, hem de diğer ücretlilerin bordrolarında Ocak 2016 itibarıyla 133 lira ile 227 lira arasında değişen aylık AGİ’nin ayrı gösterilip, çalışanlara da ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmayan işverenler daha sonra yargı kararlarıyla faiziyle ödemek zorunda kalıyor.

Eskiden uygulanan vergi iadesinin yerine 2008 yılında getirilen Asgari Geçim İndirimi konusunda, aradan geçen 8 yıla rağmen karışıklık yaşanıyor. Kurumsal işletmeler, AGİ’yi ücretlere doğrudan yansıtırken, işçisiyle “net ücret” üzerinden sözleşme yapan çoğu işletmede çalışanlar AGİ’den yararlanamıyor. Örneğin, işçi ile işveren net bin 500 lira ücret üzerinden anlaşmışsa, vergi oranı ilerleyen aylarda yükseldiğinde normalde bin 500 liranın altına düşmesi gereken ücret sabit kalıyor. Buna karşılık, medeni durumu ne olursa olsun, kaç çocuğu bulunursa bulunsun AGİ ödenmiyor. İşçi ile işveren brüt ücret üzerinden anlaşma yaptığında ise AGİ ödemelerinde sorun yaşanmıyor.

Kimler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır?
-Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler,
-Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar,
-Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

Kimler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanamaz?
Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Hangi Çocuklar İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanılabilir?
Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu  (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)
-18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar,
İçin asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Hem Anne Hem de Baba Çalışıyorsa Çocuklar İçin Asgari Geçim İndiriminden Kim Faydalanır?
Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

Bağ-Kur’lu Eş İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanılır mı?
Asgari geçim indiriminde aktif olarak çalışan eş için ödeme yapılmamaktadır. Onun haricinde serbest çalışan Bağ-Kur’lu, isteğe bağlı prim ödeyenler için v.s. asgari geçim indiriminden faydalanılabilmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50’si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
• Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Kısmi Çalışan Sigortalılar İçin Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacaktır.

Medeni durum ve çocuk sayısının değişmesi halinde işverene bildirim nasıl yapılır?
Medeni durumu ve çocuk sayısı değişen sigortalı asgari geçim indirimdeki değişikliği “AİLE DURUM BİLDİRİMİ” formu ile bildirmelidir.

Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan memur/işçi asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi?
Aylıksız izinde olan sigortalılar herhangi bir maaş almadığı için asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur.

Raporlu ve İzinli Dönemler İçin Asgari Geçim İndirimi Ödenir mi?
Devlet memurları ve toplu sözleşmeye tabi çalışan sigortalılar rapor alsa bile günleri 30 gün üzerinden ödenmekte ve dolayısıyla asgari geçim indiriminden faydalanmaktadırlar.
Ancak 4/a yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların rapor aldıkları tarihte maaşları kesildiğinden asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur.
Ücretli yıllık izin sürelerinde çalışanların maaşları tam olarak ödendiğinden asgari geçim indirimi de tam olarak ödenmektedir.

İşvereni değişen çalışanlar asgari geçim indirimini hangi işverenden alacaklar?
İşveren değişikliği halinde değişiklik tarihine kadar olan asgari geçim indirimi ödemeleri eski işverenden, değişiklik tarihinden sonraki asgari geçim indirimi ödemeleri de yeni işverenden tahsil edilecektir.

Engelli Çalışanlar Asgari Geçim İndiriminden Nasıl Faydalanır?
Engellilik indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Yıllık beyanname veren ücretliler asgari geçim indiriminden nasıl faydalanır?
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi tevkifatı yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

En yüksek asgari geçim indiriminde üst sınır nasıl hesaplanır?
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler de asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedirler.

Asgari Geçim İndirimi Temmuz’daki Artıştan Etkilenir mi?
Asgari geçim indirimi takvim yılı başındaki asgari ücretin brütüne göre hesaplanır ve tüm yıl bu tutarlardan uygulanır. Temmuzdaki artıştan etkilenmez.

İşverenler Asgari Geçim İndirimi Ödemek Zorunda mıdır? Ödemezlerse Ne Olur?
İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.

Asgari Geçim İndirimini Çalışana Ödemeyen İşverenin Sorumluluğu Nedir ?
Söz konusu Tebliğ ve Kanun hükümleri uyarınca, asgari geçim indirimini çalışana ödemeyen işverenden, söz konusu asgari geçim indirimi tutarları aynen alınacağı gibi, Maliye tarafından bir o kadar da vergi ziyaı cezası uygulanacak, beş yıl içerisinde işverenin aynı durumu tekrarlaması halinde ceza yüzde elli artırılarak uygulanacaktır.
Ayrıca, asgari geçim indirimi ücretin bir parçası sayılacağından, 4857 sayılı İş Kanununun 102/1-a maddesinde işçinin Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen işverene, her işçi ve her ay için 139 lira idari para cezası uygulanacaktır.
Çalışanlar bu konudaki şikayetlerini vergi mevzuatı açısından Vergi Dairelerine veya 444 0 189 nolu telefona, iş mevzuatı açısından ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Alo 170 nolu telefona bildirebilirler.
Ancak yukarıda belirttiğimiz hususla asgari geçim indiriminden yararlanma hakkı bulunmayanlar için geçerli değildir

@erolkaranet -
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.