@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Uzman Olmayan Bilirkişinin Raporu Geçersizdir

Yargıtay, emsal olacak bir karara daha imza attı. Yargıtay, bilirkişinin uzman olmaması durumunda verilen kararın geçersiz olacağını vurguladı.

İşte o karar metni..

TELEFON ABONELİĞİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13940
Karar: 2016 / 8982
Karar Tarihi: 06.06.2016

ÖZET: Mahkemece; telefon aboneliğinden kaynaklanan dava konusunda telekomünikasyon veya bilişim alanında uzman olan mühendis bir bilirkişiye verilerek davacı tarafın talep edebileceği bedelin denetime elverişli bir şekilde hesaplanması için rapor düzenletilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, konusunda uzman olmayan bilirkişiden alınan yetersiz rapor doğrultusunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(2004 S. K. m. 67) (6100 S. K. m. 266)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında düzenlenen sözleşmeler nedeniyle ... müşteri numarasına kayıtlı hatlardan kaynaklanan üç adet fatura alacağının ödenmemesi nedeniyle...esas sayılı dosyasında başlatılan takibe itirazın iptali ile % 20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; davalının ... esas sayılı dosyasındaki takibe itirazının kısmen iptali ile; takibin 10.460,42.-TL asıl alacak, 918,40.-TL gecikme faizi olmak üzere 11.378,82.-TL asıl alacak, 722,66.-TL işlemiş faiz, 0,60.-TL masraf olmak üzere toplam 12.102,08.-TL'nin asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 33,12 faiz oranı uygulanmak suretiyle devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, asıl alacağın % 20'si olan 2.275,76.-TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

... 266. hükmüne göre, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması zorunludur. Genel hayat tecrübesi ve kültürünün sonucu olarak herkes gibi hakimin de bildiği konularda bilirkişi dinlenmesine karar verilemeyeceği gibi, hakimlik mesleğinin gereği olarak hakimin hukuki bilgisi ile çözümleyebileceği konularda da bilirkişi dinlenemez. Her halde seçilecek bilirkişinin mesleği itibarıyla konunun uzmanı olması gerekir.

Somut olaya gelince; mahkemece yargılama sırasında bilgisine başvurulan emekli şef bilirkişi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda karar verilmiştir. Bilirkişi sunduğu raporda; davacının sunduğu hizmetlerde teknik aksama olduğu yönündeki davalı iddiaları hakkında, uzmanlık konusu olmaması nedeniyle görüş beyan edemeyeceğini belirtmiştir. Rapor düzenleyen bilirkişinin telefon aboneliğinden kaynaklanan dava konusunda uzman olmadığı bu nedenle bilirkişi olarak dinlenemeyeceği kuşkusuzdur. Davacı tarafın talep edebileceği dava konusu bedelin, dava konusunda uzman bilirkişi tarafından denetime elverişli bir şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Hal böyle olunca, mahkemece; telefon aboneliğinden kaynaklanan dava konusunda telekomünikasyon veya bilişim alanında uzman olan mühendis bir bilirkişiye verilerek davacı tarafın talep edebileceği bedelin denetime elverişli bir şekilde hesaplanması için rapor düzenletilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, konusunda uzman olmayan bilirkişiden alınan yetersiz rapor doğrultusunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün ....nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme : 24.02.2021 @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.