@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Şehitliklere Kimler Gömülemez
Bakanlar Kurulunca 3 Ekim 2016  tarihinde kararlaştırılan "Şehitlik Yönetmeliği"ne göre kimlerin şehit olarak sayılacakları, kimlerin şehitliklere gömüleceği net olarak belirlenmiştir.

Yönetmelikle, şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi,  inşası, bakımı, onarımı, koruma işlemleri ve şehitliklere kimlerin  defnedileceğine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı,  Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan subay, sözleşmeli  subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler;  Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma hizmetleri sınıfında ve Sahil Güvenlik  Komutanlığında sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli,  sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler;  Emniyet Teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli, Milli  İstihbarat Teşkilatı mensupları ile askerlik yükümlülüğünü yerine getiren yedek  subay, erbaş ve erler ile geçici ve gönüllü köy korucularından yönetmelikte  belirtilen durumlarda hayatını kaybedenler şehitliklere defnedilecek.

Bunun dışında merkezi yönetim dışındaki kamu idareleri ile sosyal  güvelik kurumlarında görev yapan ve yukarıda belirtilenler arasında yer almayan  kamu personelinden, yönetmelikte belirtilen maddeler içinde yer alanlar da bu  kapsamda olacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine  karşı koyduğu sırada, hayatını kaybedenler ile yaralananlardan, daha sonra bu  yaralanmanın sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği değerlendirilenler, bu  yönetmelik hükümlerine göre şehitliklere defnedilecek.

Şehitliklere kimlerin defnedilmeyeceği yönetmeliğe  göre, kasıt, disiplinsizlik veya suç teşkil ettiği değerlendirilen eylemleri  sonucu hayatını kaybedenler, bünyesel rahatsızlık veya hastalık, intihar veya  intihara teşebbüs, uyuşturucu, bağımlılık yapıcı veya keyif verici madde  kullanımı, kendisini askerliğe veya göreve elverişsiz hale getirme sebebiyle  meydana geldiği değerlendirilen kaza ve olaylar sonucu hayatını kaybedenler ise  şehitliklere defnedilmeyecek.

Şehitliklere, kanuni izinler, hava değişimi veya bunlara gidiş ve  dönüşler esnasında hayatını kaybedenler ile bakaya, firar, izin tecavüzü ve hava  değişimi tecavüzündeyken hayatını kaybedenler gömülmeyecek.

Şehitliğe defin kararını, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay  Başkanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay,  uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile askerlik yükümlülüğünü yerine getiren  yedek subay, erbaş ve erler hakkında, bağlı bulundukları kuvvet komutanlığı,  diğer kamu personeli hakkında da ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve  Genelkurmay Başkanlığı veya bunların yetki vereceği makamlar alacak.

Şehitliğe defin kararı veren makam tarafından, hayatını kaybeden  kişinin sırasıyla eşinden, en büyük reşit çocuğundan, annesinden, babasından, en  büyük reşit kardeşinden hangi şehitliğe ya da mezarlığa defin yapılmasını talep  ettiğine dair yazılı beyan istenecek. Defnin yapılacağı il valiliğine  bildirilecek olan beyan, belirtilen sıraya uygun olarak hayatını kaybeden kişinin yalnızca bir yakınından alınacak.

Defne ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından, hayatını  kaybeden kişinin yakınının talebi sebebiyle şehitlikler dışındaki mezarlıklara  defin işlemlerini yerel yönetimler koordine edecek.

Şehitliğe ilişkin gerekli şartları taşıyan kişi hakkında gaiplik  kararı alınması halinde, gaiplik kararı alınan kişinin eşinin, eşi yoksa  sırasıyla en büyük reşit çocuğunun, annesinin, babasının, en büyük reşit  kardeşlerinden birinin talep etmesi üzerine ilgili valilikçe, şehitlikte temsili mezar yaptırılacak.

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan yerlerden, genel veya bölgesel bir  savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler ve mezarlıklar, hareket  halinde bulunan askeri birliklerin toplu bulunduğu yerlerde hayatını  kaybedenlerin defnedildiği yerler de şehitlik olarak belirlenebilecek.

Şehitlik yerlerinin belirlenmesi işlemleri, yurt içinde valiliklerce,  yurt dışında Dışişleri Bakanlığı aracılıyla ilgili ülkelerle varılacak mutabakata  göre yürütülecek.

Yurt içinde valilikler tarafından belirlenen şehitlik yerleri,  büyükşehir olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, diğer  illerde il özel idareleri tarafından edinilerek, kendi adlarına tapuya tescil  ettirilecek.

Şehitlik yeri olarak belirlenen alan içinde Hazine'nin özel  mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki  yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazların bulunması halinde, bu  taşınmazlar şehitlik olarak kullanılmak üzere duruma göre Maliye Bakanlığı ya da  maliki kamu idaresi tarafından ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına  veya il özel idaresine tahsis edilecek.

Yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve  koruma işlemleri valilikler, yurt dışında bulunanların ise büyükelçilikler,  büyükelçilik bulunmayan yerlerde Dışişleri Bakanlığının o yerdeki temsilcilikleri  tarafından yürütülecek.

Yurt içindeki şehitliklerde, "Tip Anıt Projesi" uygulanacak, ancak  özellik arz eden şehitliklerde özel proje uygulaması yapılabilecek.

Şehitliklerde yeterli büyüklükte tören alanı ayrılacak. Şehitliğin  emniyete alınması amacıyla çevre emniyet duvarı inşa edilecek. Valiliklerce  inşaat yatırım programına alınan şehitliklerde, bütçe durumu gözetilerek albüm  binası ve bekçi evi kurulacak.

Şehitliklerde uygulanacak aydınlatma, sulama, teraslama, bahçe ve yaya  yolları gibi altyapıya ilişkin standartlar valiliklerce belirlenecek.

Şehitliklerin gelişimine yönelik hazırlanacak proje çalışmalarında,  mevcut imalatlar azami derecede değerlendirilecek ve projelendirmede dikkate  alınacak.

Mezarların ada ve parsellerini, bunlara giden yolları, çiçek  tarhlarını, şehitliğin bulunduğu yerin iklimine ve arazi durumuna göre dikilecek  bitkilerin cins ve yerlerini, sınırlara konulacak bordür taşlarını ve çevre  duvarı gibi tesisleri kapsayan plan hazırlanacak.

Plana göre, her ada ve parselde bulunan mezarlar, birden başlamak  üzere numaralandırılacak. Şehitliklere bu ada ve parsele göre belirlenen sıra  numarasına göre defin yapılacak. Bir ada veya parsel bitmeden, diğer ada veya  parsele defin yapılmayacak.

Şehitliklerde herkes tarafından görülebilecek uygun bir yerde,  tarihçenin belirtileceği kitabe ile ada ve parselleri gösteren vaziyet planı yer  alacak. Şehitliklerde şeref defteri ile şehitliğe defnedilenlerin fotoğrafı,  kimliği ve öz geçmişini içeren albüm bulundurulacak.

Yurt dışındaki şehitlikler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili  ülkelerle varılacak mutabakata göre düzenlenecek.

Yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve  koruma işlemlerine ilişkin, valiliklerce hazırlanan keşif raporları, ödeneğin  planlanması için müteakip yılın mart ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığına  gönderilecek. Söz konusu giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili  tertibinden ödenecek.

Şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi  üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarının inşa, bakım ve onarım  işlemleri için gerekli ödenek planlaması müteakip yılın mart ayı sonuna kadar  ilgili valilikçe, İçişleri Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu giderler,  İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yurt dışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve  koruma işlemleri için mahalli rayice göre belirlenen ödenek ihtiyacı, sorumlu  büyükelçilik veya temsilcilik tarafından ağustos ayı sonuna kadar Dışişleri  Bakanlığına gönderilecek. Söz konusu giderler, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin  ilgili tertibinden ödenecek.

Şehitliğe defnedilenlerle şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde,  yakınlarının talebi üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarları, "Tip  Mezar Projesi"ne göre valilikler tarafından inşa ettirilecek.

Şehitliğe defnedilmesi mümkün olduğu halde, yakınlarının talebi  üzerine şehitlik dışına defni yapılanların mezarlarının bakımı ve onarım  işlemleri, yakınlarınca talep edilecek ve uygun bulunması halinde valilikler  tarafından yaptırılacak.

Şehitliklerde bir kayıt defteri bulunacak. Bu defterde, şehitliğe  defnedilenin kimlik bilgileri, fotoğraf, ölüm tarihi ve defin tarihi, şehitliğe  defnedilme sebebi, şehitliğe defin kararı veren makamın yazısının tarih ve  numarası ile şehitlikte defnedildiği yere ait ada, parsel ve mezar numaraları yer  verilecek.

Şehitliğe defin kararı veren makamın talep etmesi halinde söz konusu  bilgiler, kayıt defterine kaydedilmeyecek.

Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı içinde bulunan Dışişleri Şehitliğine  ilişkin iş ve işlemler, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Defin kararı alınmasından defnin tamamlanmasına kadar geçen süreçte  şehitliğe defin kararı almaya yetkili makamlarca yapılacak işlemler, bu  yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ilgili makamlarca belirlenecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu idarelerine şehitlik  olarak tahsis edilmiş alan içinde kalan Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan  taşınmazlar veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu  idarelerine ait taşınmazlar, şehitlik olarak kullanılmak üzere 1 yıl içinde  Maliye Bakanlığı veya maliki kamu idaresi tarafından ilgili yatırım izleme ve  koordinasyon başkanlığına veya il özel idaresine tahsis edilecek.

Mevcut şehitliklerin kullanımına tahsis edilen araç, gereç ve tüm  taşınırlar, 6 ay içinde ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına veya  il özel idaresine devredilecek.

Mevcut şehitliklerde, kullanım yeri bitinceye kadar bütünlüğün  bozulmaması için mevcut mezar projelerinin uygulanmasına devam edilecek.

Tip Mezar Projesi ile Tip Anıt Projesine ilişkin planların da yer  aldığı yönetmelik, yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Şehitlik Yönetmeliği için tıklayınız

@erolkaranet - 12.11.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.