@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kiracının Eşyalarına El Koyan Evsahibi
T.C
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/7933
KARAR NO:2016/7010
KARAR TARİHİ:25/06/2016

EV SAHİBİ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDİĞİ İÇİN KİRACININ KAPISINI KIRARAK EŞYALARINA EL KOYMASI VE İADE ETMEMESİ, MÜTERAFİK KUSUR DEĞİLDİR.

ÖZET: kira bedelini ödemediği için kiracıya kiraladığı evin kapısını kırıp kiralanana girerek, kiracıya ait eşyalara da el koyan ev sahibi ve tazminat… davacı kiracının kira bedelini ödememiş olmasından dolayı davalı ev sahibinin davacı kiracının eşyalarını alıkoyması ve iade etmemiş olması müterafik kusuru oluşturmaz. Şu halde, davalı ev sahibi lehine tazminatta indirim yapılmasının doğru olmadığı

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 28/03/2011 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 06/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm; davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle açılan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, 2004 yılından beri davalının kiracısı olduğunu, kira bedellerini davalının banka hesabına yatırarak ödediğini, dava tarihinden yaklaşık bir yıl önce Fransa'ya gittiğini, oradaki işlerinin uzaması sonucu Türkiye'ye dönemediğini, davalı ev sahibinin evin kapısını kırarak evdeki eşyaları boşalttığını, eşyaların gelişi güzel paketlenerek muhafaza edildiğini, davalıya başvurarak eşyaların teslimini istediğini, eşyaların teslimine yanaşmayan davalı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, eşyaların iadesine ilişkin tedbir kararı verilmesine rağmen davalının eşyaların tamamını iade etmediğini belirterek eşyaların bedelinin tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davacının, kira bedellerini ödememiş olmasının müterafik kusur oluşturduğunu belirterek tazminatta indirim yapılmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; davacının, davalının kiracısı olduğu, davacının kira bedellerini banka aracılığı ile yatırdığı, davacının yurt dışına gittiğinde belirli bir süre kira bedelini yatırmadığı, bunun üzerine davalının davacıya ait eşyaları boşaltıp muhafaza altına aldığı, davacının eşyalarını istediğinde davalının iade etmediği ve davacının mahkemeden tedbir kararı alarak eşyalarının bir kısmını aldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, somut olayda davacının beyanının bağlantısız bileşik ikrar olduğu ve ispat yükünün davalı tarafa düştüğü, davalının davacının kapıyı kırıp eşyalarının tamamını aldığını ispat edemediği, bu durumda davacının davasında haklı olduğu tespiti doğru bir değerlendirmedir. Fakat, davacının kira bedelini ödememiş olmasından dolayı davalının davacının eşyalarını alıkoyması ve iade etmemiş olması müterafik kusuru oluşturmaz. Şu halde, davalı lehine tazminatta indirim yapılması doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalının tüm ,davacının ise diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 15.11.2019 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.