@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İşveren Vekili Çalışana Hakaret Ederse....İŞVEREN VEKİLİNİN ÇALIŞANA HAKARET ETMESİ MANEVİ TAZMİNATTAN İŞVERENİNDE SORUMLU


T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2014/11082
KARAR NO:2015/23380
KARAR TARİHİ:29.06.2015
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA: Davacı, maddi ve Manevi tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan ............. avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı, davalı işyerinde yönetici asistanı olarak Nisan 2010’da işe başladığını, 23.07.2010 tarihine kadar aralıksız çalıştığını, 23.07.2010 tarihinde işyerinden ayrılan ...'dan işi devralmak için onun odasında iken Genel Müdür .............'ın hakaret tehdit ve fiziksel şiddetine maruz kalarak yaralandığını, olayın polis kayıtlarına geçtiğini, ............. Tıp Merkezine ambulansla giderek tedavi gördüğünü, bu olaydan sonra işyerine gelmemesinin söylendiğini, bir kısım haklarının sonradan verildiğini, işyerinde masasının çekmecesinde kalan özel ajandasına el konularak iade edilmediğini, bu olay nedeniyle maddi ve manevi olarak sarsıntı geçirerek 3 ay çalışamadığını, işveren ...........in, bir işveren olarak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu, bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi genel müdürü olan diğer davalıyı işyerinde istihdam ederek iş sağlığını ve iş güvenliğini tehlikeye attığını iddia ederek maddi ve manevi zararlarının karşılığı olarak 10.000 TL. tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar vekili, yönetici asistanı olarak çalışan davacının üst katta yönetici katında bulunması gerekirken, 23/07/2010 tarihinde işten ayrılan ...'ın odasında bu şahıs ile konuşurken görülmesi üzerine genel müdür ........ tarafından odasına gitmesi konusunda uyarılmasına rağmen, genel müdüre ters cevaplar vermesi ve odasına gitmemekte ısrar etmesi üzerine işten çıkartıldığını, iş akdine son verilen davacının sinir krizi geçirerek ağlamaya bağırmaya başladığını, bunun üzerine ambulans çağrıldığını ve hastaneye gönderildiğini, genel müdür ........ tarafından davacının tehdit edilmediğini, davacıya fiziksel şiddet uygulanmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, maddi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili ve davalı ............. vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ............. vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalı ............., davalı ..................’nin genel müdürü olup, davalı şirket adına hareket eden işveren vekili konumundadır. Bu nedenle .............’ın işin yürütümü sırasında gerçekleştirdiği eylem nedeniyle hükmedilen manevi tazminat alacağından davalı şirketin de davalı ............. ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu gözetilmeden, mahkemece davalı şirket hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 29.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 12.12.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.