@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bilirkişi Nasıl Olunur
Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Adalet Bakanlığı'nca Her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

Başvuru zamanı;
Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.

Başvuru adresi;
http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl Ekim ayı içerisinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bilirkişi Olmak İstiyorum
Bilirkişilik başvuruları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca her yıl Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre belirlenecek tarihe bilirkişilik başvurularına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuruların yapılacağı yerler, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

BAŞVURU ZAMANI
Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından önceden belirlenerek ilan edilecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
1) Gerçek kişiler için;
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.
2) Özel hukuk tüzel kişileri için;
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyan ve Bilirkişilik Siciline kayıtlı gerçek kişileri istihdam etmek.
Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi uyarınca belirlenen nitelikleri taşımak.
Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının h bendi uyarınca belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevresinde faaliyette bulunmak.

BAŞVURU USULÜ
http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl başvuru tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Bilirkişilik başvurularında internet sayfamızda her yıl belirlenecek tarih aralığında kullanıma açılan "Başvuru Yap" menüsünden adımlar takip edilerek, istenen belgeler eksiksiz olarak başvuraya eklenecektir. Otomatik olarak oluşacak başvuru formu indirilerek eksik bilgiler girildikten sonra e-imza ile imzalanarak başvuruya eklenecektir. Başvuru formu eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak isteyen ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da bölge kurulunun bulunmadığı yerlerde ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonuna başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte şahsen de başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
1) Gerçek kişiler için;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.
Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
Daire Başkanlığı tarafından daha fazla bir süre belirlenmemiş olmak kaydıyla, bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
Bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge.
Banka hesap numarası.
2) Özel hukuk tüzel kişileri için;
Şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir belge.
Tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi bilirkişileri ve uzmanlık alanlarını gösterir liste.
Banka hesap numarası.
MERSİS numarası.
Daire Başkanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
Yukarıdaki belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

UZMANLIK ALANLARI
Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını ile bu alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikler Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

UZMANLIK ALANLARI
Kaçakçılık,
Gümrük Mevzuatı konusunda,
İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
Orman suçlan konusunda,
Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu, halı, saat, giyim eşyaları,gümüş süs eşyaları vs.)
Fikir ve sanat eserleri konusunda,
Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
Trafik kazaları konusunda,
Marka hukuku konusunda,
Haksız rekabet konusunda,
Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları - Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
Bankacılık işlemleri konusunda,
Muhasebe,
Bilişim suçları konusunda,
Vergi Usulü Kanunu konusunda,
Tazminat konusunda,
Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
Kumar makineleri konusunda,
Yangın konusunda,
Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı,gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
Sigortacılık konusunda,
Kriminoloji konusunda,
Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
SPK ve İMKB davaları konusunda,
CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
Elektrik hırsızlığı konusunda,
Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
Haberleşme konusunda,
Güzel sanatlar ve bölümleri,
Tekstil Mühendisliği,
Makine Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği,
Jeoloji Mühendisliği,
Jeofizik Mühendisliği,
Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği,
Gemi Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği,
Harita Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Mimarlık,
Edebiyat,
Konservatuar tüm dalları,
Patent konusunda,
Fikri mülkiyet alanı konusunda,
Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-lflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)
Tıp konusunda,
Eczacılık konusunda,
Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda,

Derleme @erolkaranet : 19.10.2016 Güncelleme : 14.06.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.