@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam


Rapor Almak İsteyen Memurlar Dikkat

Rapor alan devlet memurlarının bilmesi gerekenler ?

Devlet memurları kaç gün rapor alabilir ?


Devlet memurlarının rapor alabileceği kurumlar , Tek hekimden alınacak rapor , uzun süreli hastalık raporları , tatil günlerinde rapor alınabilecek kurumlar , alınan raporlar kaç günde kuruma ulaştırılacak , Usule aykırı rapor alan devlet memurları hakkında yapılacak işlemler nelerdir ?
Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenecek raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmekle birlikte, raporların bazı esas ve usullere uygun olarak alınmamış olması durumunda çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler.
Hastalık raporu alan memurların bilmesi gereken hususlardan bazıları şöyle:

Hastalık raporu alınabilecek yerler
Memurlar hastalık raporlarını; kendilerini tedavi eden kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.
SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen raporlardan, süresi 10 günü geçmeyenlerin SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun hekimi tarafından; süresi 10 günü aşanların ise SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde, raporlar geçerli olacaktır.

Tek hekimden kaç gün rapor alınabilir ?

Tek hekim tarafından bir defada en çok 10 gün, bir yılda ise toplam 40 gün için rapor düzenlenebilir. Tek hekimin arka arkaya 10’ar günlük raporlar düzenlemesi ise bazı durumlar dışında mümkün değildir.
Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası verilecek hastalık rapor süresinin 10 günü aşması durumunda, raporun sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekecektir. Ancak o yerde SGK ile sözleşmeli olup da sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle böyle bir sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması durumunda tek hekimler en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilirler. Bu şekilde düzenlenen raporun geçerli olabilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekecektir.

Uzun süreli hastalıklarda alınacak raporların süresi

Memurlara, hastalık raporlarına dayanılarak; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilir.
Bu süreler sonunda, hastalığının devam ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi durumunda, ilgili memurlara aynı süreler kadar daha hastalık izni verilir. Bu süre sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Tatil günlerinde rapor alınabilecek yerler nerelerdir ?
Hafta sonu tatilinde; genel tatil günlerinde; ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde memuriyet mahalli dışındaki, resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından usulüne uygun olarak alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullandırılması mümkün olmakla birlikte, Devlet personel Başkanlığı değerlendirmesinin tatil günlerinde alınacak raporların sağlık sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi gerektiği yönünde olması nedeniyle, memurların mağduriyet yaşamamaları bakımından bu yönde hareket etmeleri daha uygun olacaktır.

Yıllık izinde alınan raporun izne etki eder mi ?
Yıllık izinde iken hastalanan ve rapor alan memurlar,  bazen hastalık izni bitiminde, bazen de hastalık izni bitimi sonrası kalan yıllık izin sürelerini kullanarak göreve başlayabilmektedirler.
Hastalık izin süresinin, yıllık iznin biteceği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur yıllık izninin kalan kısmını kullanmaya devam eder ve yıllık izin alınırken belirtilmiş olan dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar.
Hastalık izin süresinin, yıllık iznin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitim tarihinde memur görevine başlar.
Hastalık izin süresinin sona ereceği tarihin, yıllık iznin bitim tarihiyle aynı olması hâlinde, memur hastalık izninin bitim tarihinde görevine başlar.
Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler daha sonra kullandırılır.

Alınan hastalık raporun kurumuna ulaştırması
Hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmiş olan memurların, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar, raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda veya herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırması gerekmektedir.
Hastalık raporunu bu süre içerisinde disiplin amirine ulaştırmayan memurlar hakkında, disiplin işlemleri başlatılması söz konusu olabilir.

Usule aykırı alınan raporlar ne olacak ?
Hastalık raporlarının alınmasına ilişkin olarak mevzuatta belirlenen usullere aykırı olarak alınmış olan raporlar hastalık iznine çevrilmez. Aykırılıklar memura yazılı olarak bildirilerek, memurun göreve başlaması istenir. Bu bildirim üzerine memur en geç, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması gerekir. Görev çağrıldığı halde gelmeyen memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılarak, hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

Raporun fenne aykırı olması durumunda neler yapılacak ?
Hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda tereddüt bulunması hâlinde, hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, memur kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.
Hakem hastanenin sağlık kurulunun, raporun fenne aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, memurun derhal görevine başlaması gerekecektir. Göreve başlamayan memur hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilecektir.
Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin bir mütalaasında, raporun fenne aykırı olduğu gerekçesiyle hakem hastaneye sek edilen memurun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği; raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise göreve gelinmeyen sürelerin “izinsiz ve mazeretsiz göreve gelinmeyen süreler” olarak değerlendirileceği ifade edildiğinden, alınacak raporların fenne uygun olması memurlar açısından önem taşıyacaktır.

Bir yılda alınabilecek rapor sayısı ne kadar ?
Memurların bir takvim yılı içerisinde alınabilecekleri hastalık raporu sayısı konusunda mevzuatta herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Tek hekim tarafından her defasında 10 günden fazla olmamak üzere düzenlenecek hastalık raporlarına istinaden en çok 40 hastalık izni kullanılabilmekte iken, sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak yıl içerisinde sayısız kere hastalık izni kullanılması söz konusu olabilmektedir.

http://www.kamudanhaber.com/Oktay YILMAZ
Etiket

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam