@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Emekli maaşına konan haciz için şikayet süreye tabi midir ?
ŞİKAYET DAVASI

KESİNTİNİN HER AY TEKRARLANDIĞI

BORÇLUNUN YENİDEN ŞİKAYET HAKKININ DOĞDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ -

BORÇLUNUN MUVAFAKATİ BULUNMADIKÇA NAFAKA BORÇLARI DIŞINDA HACZEDİLEMEYECEĞİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu, Emekli Sandığından almakta olduğu emekli maaşına konan haczin kaldırılması talebinde bulunmuş; mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Yasanın 56. maddesi ile Değişik 5510 Sayılı Yasanın 93. maddesi <Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.>

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 1, 2 ve 4. maddelerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, emekli sandığından emekli maaşı alanlara da 5510 Sayılı Yasanın maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93 madde hükmünün uygulanması gerekir.

Somut olayda; borçlunun emekli sandığından aldığı emekli maaşına 08.06.2006 tarihinde haciz konulmuş, borçlunun şikayeti üzerine Denizli 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 07/11/2008 tarih ve 2008/787-760 sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Emekli maaşına konan haciz için şikayet bir süreye tabi tutulmamıştır. Ayrıca kesinti her ay olup, son maaş kesintisi gözetilerek yeniden şikayet hakkı doğar. Bir başka anlatımla kesinti, her ay tekrarlandığı için sadece son maaş kesintisi gözetilerek, borçlunun yeniden şikayet hakkının doğduğunun kabulü gerekir. Anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, şikayet tarihi itibari ile yürürlükte olduğundan somut olayda da uygulanması zorunludur. Bu durumda yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka borçları dışında haczedilemez. O halde, mahkemece şikayetin kabulü yerine, aynı konunun ikinci kez şikayet konusu edilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 28.03.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda