@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nafaka alacağı için maaştan ne kadar kesinti yapılır

Emekli aylıklarından, birikmiş nafaka borcu dahi olsa, en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılması gerekmektedir. İcra müdürlükleri tarafından, emekli aylığının hepsine haciz konulamaz, emekli aylığının tamamına konulan haciz işlemi hatalıdır.
****

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS N: 2013/16403
KARAR N: 2014/3173
KARAR T. 24.02.2014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi borçlu vekili; tarafların boşanmalarına ilişkin ilam ile borçlunun eşine 80.000 TL tazminat ve aylık 3.000 TL nafakaya hükmedildiğini, borçlunun tek geliri olan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı emekli maaşına haciz konulduğunu, ancak borçlunun bu durumda yaşayacak gücünün kalmadığını, geçinemediğini aylığının 1/4' nü aşan kısmına ilişkin haczin kaldırılması taleplerinin, İcra Müdürlüğünce reddedildiğini 24/04/2013 tarihli ret kararının iptaline, borçlunun emekli aylığının 1/4'nü aşan kısmına ilişkin haczin kaldırılmasını, fazla kesilen paranın taraflarına veya SGK'na iade edilmesini talep etmiştir.

Borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatıldığı, borçlunun SGK'dan almakta olduğu emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmış olup, bu hali ile talep İİK'nun 82/1.maddesi ile 5510 sayılı Yasa'nın 93.maddesine dayalı haczedilmezlik şikayetidir.

5510 sayılı Yasa'nın 93.maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" düzenlemesi yer almaktadır.

Takip dayanağı nafaka alacağı olup adi alacak değildir ve borçlunun maaşının haczi kabildir. Bu nedenle işleyecek aylık nafakanın tamamı üzerinden maaş üzerine haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur. Ancak birikmiş nafaka alacağı için genel nitelikteki düzenleme olan İİK'nun 83.maddesinin uygulanması zorunludur.

İİK'nun 83.madde hükümlerine göre, borçlunun ve ailesinin geçimi için İcra Müdürlüğü'nce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4'den az olamaz.

O halde borçlunun emekli maaşı işleyecek nafaka alacağının tamamı ve birikmiş nafaka alacağı bakımından 1/4'ü oranında haczedildiğine göre; Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne hükmün İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL harcın temyiz edene iadesine, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 13.10.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda