@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İmza Kurbanı Olmamanın Püf NoktalarıAşağıdaki listede ayrıntıya girmeden hangi hallerde nelerle karşılanır bunları bulmak mümkündür.

Küçük bir hatanın , boş ver bir şey olmaz diyerek atılan bir imzanın , icra aşamasında dikkat edilmeden yapılan bir hatanın nelere mal olabileceği gibi yaşamımızda dikkat edilecek noktaları aşağıda sıralamaya çalıştık

Kartvizitin arkasına ödemenin yazılması,(İİK.68/a)yazılı delil başlangıcı sayılır.

Kredi Kartı Ekstresi, ihtar sayılmaz. Hesabın kat' edildiğine/kesildiğine dair ihtarname gönderilmezse, ancak takiple temerrüt oluşur.

Kredi Kartında faiz; ihtarnameye kadar akdi, sonrası için temerrüt faizi uygulanır.

Kredi Kartında Temerrüt; akdin sona erdiğini belirten ihtarnamenin tebliğinden itibaren; ihtarnamede sürede verilmişse, sürenin bitiminde başlar.

İcra Kefilinin Temerrüdünde, temerrüt faizi uygulanır.

Borçlunun, hacizden/aciz vesikasından itibaren, geriye dönük 2 yıla kadar yapılan satışları, bağıştır. İyi niyet/kötü niyet aranmaksızın tasarrufun iptaline konu olur.

İcrada fahiş faiz kesinleşse bile, Menfi Tespit davası ile,yasaca korunan faiz kararı almak mümkün

Borçlunun Satış Vaadi sözleşmesi varsa, İcra Mahkemesinden hükmen tescil için yetki alınıp, taşınmaz haczettirilir.

Kör borçlunun imzası tasdik edilmezse, borçlu sayılmaz.

Faize İtiraz halinde, Merkez Bankasından faiz oranları sorulmalıdır.

İcra Takibinde sunulmayan belge, İcra Mahkemesinde sunulamaz.

Senedin borçlunun elinde olması, ödendiğine karinedir.

Postayla Ödemede, alacaklı başka ödeme olduğunu ispat etmelidir.

Bono/Kıymetli Evrak olmayan belgenin devrinde,ciro olmaz,temlik olur.

Bono'da tanzim tarihi yoksa hamil kıymetli evrak takibi yapamaz(ilamsız takip yapabilir.)

Borçlu ölü ise, aynı takiple, mirasçılara devam olunamaz.

Ölü borçlunun, mirasçılardan birine takip mümkün

Müşterek/Müteselsil kaydı yoksa borç bölünür.

Muhasebeci/Mali Müşavirde müşterek/müteselsil borçludur.

İtirazın İptalinde yetki karara bağlanmazsa, geçerli takipte yok.

Fatura imzasızsa İİK.68/a(yazılı delil başlangıcı) sayılmaz.

Rücü belgesi de İİK.68/a-Yasaca aranan/yazılı delil başlangıcı-sayılmaz.

İnkâr Tazminatı yargılama sonuna kadar talep edilebilir.

İcra Mahkemesi talebi reddederse alacaklı tarafından: alacak+İtirazın İptali; talebin kabulü halinde borçlu tarafından:Menfi Tespit davası mümkün

Çek'te dosya düşmüşse,(6) aydan sonra yenileme olmaz

Bono birden fazla imzada,(şirket kaşesinin üzerindeki imzanın yanında, ayrıca imza mevcutsa, şirketle birlikte -imzalayanın-şahsi borç/imzası sayılır.

Ödeme gücü yoksa Taahhüdü İhlal olmaz.

Senette "teminat"(İbare/kabul varsa) kambiyo takibi olmaz

İcra Mahkemesi, şikâyete konu olmayanı, re’sen dikkate alamaz.

İpotek belgesi ilam sayıldığından, her yerde takip yapılabilir.

Çalıntı kredi kartıyla alış verişte işyeri/mağazanın sorumluluğu da vardır.

Çek ibraz edilmemiş, zamanaşımına uğramışsa tahsil veya sebepsiz iktisap davasının açılması gerekir.

İcra Cezada yoklukla yargılama yapılacağı ihtarı yoksa ceza da yok

İrsaliye, kantar fişi, yazılı delil başlangıcı sayılmaz(yani zayıf belge)

Ara karar/kısa kararla, ilamlı takip değil, ilamsız takip yapılabilir.(Nafaka hariç-nafakada ilamlı gibi takip mümkün)

Depozito makbuzu, yazılı delil başlangıcı değil.(Genel Mahkemede alacak davası)

Sipariş formu yasaca makbul sayılan, makbuz değildir. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı(İİK.68/1)değil.

Faks Yasaca makbul/kabul gören(İİK.68/1) makbuz değil. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı değil.

Kredi kartı ekstresi itiraz edilirse İİK.68/1 sayılmaz. Zayıf belge. Yazılı delil başlangıcı sayılmaz.

Çek karşılıksızsa, banka / ilk ciranta kusurlu

Takip dosyasında vekâlet varsa, her türlü tebliğ vekile

İcrada yenilemede, borçluya yeniden itiraz ve şikâyet hakkı vermez

Unvanın içindeki yer tanzim yeri sayılmayıp, ayrıca olmalı

İcrada yasal taksit hakkı bir defadır.

Tedbir 3.kişilere rıza'i satışı önler, icradan satışa engel olmaz

Taraflar tacirse,haksız fiilde olsa,Reeskont Faiz

İtirazın iptalinde yetki itirazı olmasa bile, icranın yetki itirazı varsa önce bu karara bağlanmalı, bu yapılmazsa geçerli takip yok

Keşide yeri olmazsa, çek olmaz

Reşit olmayana M.B. B. suçu olmaz

Çekin Ticari Defterde kayıtlı olmaması, karşılıksız olmasına tek başına karine değildir.

3.kişi de(İcra Mahkemesine) şikâyet edebilir.

Borçlu alacaklısını zarara sokmak kastıyla, İcra takibinden 2 yıl önce ve 2 yıl sonra yaptığı işlemler batıl olduğu gibi, şikâyet üzerine 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılır.(İİK:331md.)

Aczine/icralık hale gelmesine kendisi sebebiyet veren kimse 15 günden 6 aya kadar cezalandırılır.(İİK:332md.)

Tanzim ve vade tarihi aynı olan senet, senet değildir. İİK:68/a hükmünde yazılı delil başlangıcıdır.

Yalan beyanda-mallarını/parasını gizleyen-borçluya,3 aydan 1 yıla kadar hapis.(İİK:338md.)

Hacizden/aciz vesikasından sonra kazancını bildirmeyen borçluya1 yıla kadar ceza verilir(İİK:338)

Borçlu sonradan kazandığı malları bildirmeyerek elden çıkarmışsa,1 aya kadar ceza verilir.(İİK:339)

Boşanmış eşler birlikte oturduklarında (İİK:97),(3.kişi ile borçlu)mallar borçlunun sayılır
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda