@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sınavla atanmış öğretmenler için rotasyon dava dilekçe örneği
Sınavla öğretmen ataması yapılan okullardaki sınavla atanmış öğretmenler için rotasyon dava dilekçe örneği


……………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

“Yürütmeyi durdurma taleplidir”

DAVACI : Ad/Soyad
T.C.No: ………….
Adres:……….

DAVALI : ………….. Valiliği/………..

T.KONUSU : Davalı idarenin ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi ile öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında ……… Okuluna ……….  Öğretmeni olarak re’sen atanmama ilişkin ………… tarih ve ……… sayılı  idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

T.TARİHİ :   …./……/.2015

AÇIKLAMALAR :

…….. tarihinde ……. Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Lisesine sınav puanımla …….  Öğretmeni olarak atandım. Bu okulda görev yapmakta iken, öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında tercihlerime yerleştirilemediğim için re’sen ……….. Okuluna  …………… öğretmeni olarak isteğim dışında atandım. Sınav puanıyla atanmamdan dolayı kazanılmış hakkım dikkate alınarak aynı türde bir okula atamamın yapılması gerekmekte iken, isteğim dışında farklı türde düz bir okula atanmama ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, iptali hak ve adalet gereğidir.

Şöyle ki;

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;
“Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” başlıklı

MADDE 48- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır..” denilmiştir.
“Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci” başlıklı;
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.
04.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;
MADDE 4.: “Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir.”
MADDE 5: “Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.” denilmiştir.
Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08.07.2015 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru doğrultusunda tercihte bulunmama karşılık tercihlerime yerleşemediğim için re’sen atama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Danıştay 2. Dairesi’nin 12.7.2011 günlü, 2010/1488 Esas sayılı kararında da; öğrencilere bir yabancı dil öğretmek, yurt içinde ve yurtdışında yabancı dilden faydalanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve öğrencileri özel yöntemle seçilen eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin de, emsalleri içinde temayüz etmiş olanlar arasından seçilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerini özel yöntemle seçmekte olan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlara sınavla atanmış olan ben ve benim durumumdaki öğretmenlerin kazanılmış haklarının korunarak aynı türdeki okullara atanmaları gerekmekte iken, isteğim dışında farklı türdeki düz bir liseye atanmış olmam hukuka aykırıdır.  Kazanılmış hakların korunması ilkesine riayet edilmediği gibi Danıştay’ın içtihatlarına da aykırı hareket edilmiştir. Hukuka aykırı olarak tesis edilen rotasyon işleminden dolayı isteğim dışında yer değişikliğine zorlanmış olmam tarafımı maddi-manevi yönden mağdur etmektedir.
2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Dava konusu işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu atama işleminin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı verilmesi elzemdir.
Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız sebeplerle iş bu davanın açılma zarureti hasıl olmuştur. Takdir hakkı şüphesiz makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER : T.C. Anayasası vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile ;
1) Davalı idarenin ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi ile öğretmenlerin zorunlu yer değişikliği işlemleri kapsamında ……… Okuluna ……….  Öğretmeni olarak re’sen atanmama ilişkin idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali;
2)Tüm yargılama harç ve masraflarının karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ile talep ederim.

                                                                                                                  DAVACI
                                                                                                                 ……….


Ek: Hukuki deliller bölümünde sayılanlar

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda