@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Maaş haczi nedir, nasıl yapılır, oranı nedir?

Maaşa haciz konulur mu?

Borçlunun maaşının 1/4 ü oranında haciz uygulanabilir.

Şayet borçlunun muvafakati varsa maaşın 1/4 ünden daha fazlasına da haciz konabilir.

Kesilen maaş icra dairesine gönderilerek, alacaklı veya vekiline ödenir. Borç, ödenen kısım kadar düşürülür. Ancak bakiye kalan alacak için faiz işlemeye devam eder

HACZEDİLECEK MAAŞ VE ÜCRETLER

Bir çalışmanın ürünü olarak belirli dönemlerde elde edilen hakların sahipleri, üçüncü kişilerle girdikleri çeşitli hukukî ilişkiler sonucunda borçlu niteliği kazanabilmektedirler, îşte böylesi durumlarda, borçların ödenmemesinden dolayı yapılacak icra takiplerinde, maaş ve ücretlerin ne oranda haczedilebileceği İcra ve İflâs Kanunu'muzun (ÖK) 83. maddesinde düzenlenmiştir

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik: 12/4/1968-1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Emekli Maaşları Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşları kural olarak haczedilemez.

Takip kesinleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir.

Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı değildir ve icra müdürlüğünden talep edilir.

@erolkaranet - 22.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda