@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yoksulluk Nafakasından İndirim Talep Dilekçesi
Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılmasına dair Talep dilekçesi örneği

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLİ :.............

DAVALI :............

KONU : Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz ile davalı ....... tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların nüfus kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Köyü, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No, .... Sıra Noda olup bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Taraflar daha sonra ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E., ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlar ve bu karar ../../.... tarihinde kesinleşmiştir.


Kesinleşen bu karar gereği müvekkilim davalıya her ay ..........-TL yoksulluk nafakası ödemektedir.

Müvekkilim .. aydan beri ödemekte bulunduğu nafakayı yaşadığımız ekonomik kriz sonucu işinden atılması nedeniyle ödeyemeyecek duruma düşmüştür. Müvekkilim halen işsiz olup ailesinin yardımı ile hayatını sürdürmektedir.

Bu nedenlerle müvekkilimin ödediği yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılması, bunun olanaksız olması halinde ise nafaka miktarında indirim yapılarak ..........-TL'ye indirilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : HUMK, MK., ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Boşanma İlamı, sosyal ve ekonomik durum araştırması vs.

İSTEM SONUCU :

Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, aylık .........-TL olan yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde ......... -TL ye indirilmesine,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

DAVACI VEKİLİ.......

Derleme @erolkaranet - 20.10.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda