@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Evlilik İşlemleri Nasıl Olur
Evlilik İşlemleri

1- Evlenme dosyasında bulunması zorunlu belgeler nelerdir?
Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.) resmi ve özel sağlık kurumu ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.
2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?
Birbirleriyle evlenecek erkek ve kadının, içlerinden birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Evlenecek erkek ve kadın ayrı ayrı evlendirme memurluklarına müracaatları mümkün değildir.
3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?
Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.
4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?
Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
5- Yurtdışında yabancı veya türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve nezaman tescil ettirmem gerekiyor?
Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe'ye çevrilip usulune göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde her hangi bir nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler ve bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçe'ye çevrilmiş belgeler evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır. Yabancı resmi belgelerin onaylanması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtilen esaslara tabidir.
6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?
Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.
7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?
Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir
8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?
Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.
9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.
10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?
Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.
11-Yabancı uyruklu bir kişi ile evlenmek için gerekli belgeler nelerdir?
Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.), resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.
Ayrıca, yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye’ de yapacağı evlenme için yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra “bekâr, boşanmış, dul” gibi medeni durumunu gösterir “Evlenme Ehliyet Belgesi” ibraz etmesi gerekmektedir.
12-Kızlık soyadımı kullanmak istiyorum? Nereye müracaat etmem gerekli?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187 nci maddesi “Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”hükmünde olup, uygulamada bu istikamette sürdürülmektedir.
13-Yabancı uyruklu bir kişiyle evlenmek istiyorum. Evlilik işlemlerinde diğer belgelerin yanı sıra “Vatandaşlık Belgesi”nin de gerekli olduğunu söylediler. Bu belgeyi nereden alabilirim?
“Vatandaşlık Belgesi” Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun (C.I.E.C.) 28 nolu "Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme"sinin ekidir.
Bu Sözleşme ülkemiz tarafından onaylanmasına rağmen ikinci bir ülke tarafından onaylanmamıştır. Anılan Sözleşmenin yürürlük kazanabilmesi için 17 nci maddesi gereği en az iki devlet tarafından onaylanması ve İsviçre Federal Konseyi tarafından Sözleşmenin yürürlüğüne ilişkin tebliğ yayınlanması gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir ülke için düzenlenmesi mümkün değildir.
Sözleşme eki bu belge yerine iç mevzuatımız gereği nüfus kayıt örneği, aynı Komisyonun 16 nolu Sözleşmesi eki çok dilli doğum kayıt örneği (Formül-A) ve 20 nolu Sözleşmesi eki “Evlenme Ehliyet Belgesi" temin edilebilir.
Diğer taraftan, Sözleşmelere ilişkin tüm bilgi ve belge örneklerine Genel Müdürlüğümüz web sitesi olan www.nvi.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir.
14-Yabancı bir ülkede evlendim. Evlilik belgemi nereden apostille ettirebilirim?
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansınca hazırlanan 12 nolu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin eki olan apostille tasdik şerhi; La Haye'e üye devletlerin yerel makamları tarafından bizzat belgenin aslına veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konur. Apostille tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
Apostille tasdikli belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilip işleme alınır.
15-Yabancı bir ülkede evlendim. Söz konusu ülke Apostille Sözleşmesine üye midir?
Üye olan ve sonradan katılan ülkelerin listesine La Haye’in resmi sitesi olan www.hcch.net adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.nvi.gov.tr/Sik_Sorulan_Sorular,Sorular.html?pageindex=4

@erolkaranet - 03.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda