@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kambiyo senedine bağlı takiplerde borca itiraz nedenleri

 • Kambiyo senedine dayalı takiplerde,senet protesto edilmemiş olsa da, keşideciden vade tarihinden itibaren gecikme faizi istenebilir.
 • Karşılığı bulunmayan çekin dayalı takiplerde alacaklının çeki ibraz yada takas tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için -kademeli olarak ve reeskont (avans)oranında faiz istenebilir.
 • Düzenleme tarihi" olmadığı için bono sayılmayan belgeye dayanılarak yapılan takipte, borçludan ancak yasal faiz istenebilir, reeskont faizi istenemez.
 • Borçlunun" imzası bulunmayan senetler nedeniyle borçlu bulunmadığı "şeklindeki itirazı "borca itiraz" şeklindedir.
 • Keşidecinin protesto edilmiş olması halinde ,hamil lehtar-ciranta hakkında takipte bulunabilir.
 • Senet bedeline iki sıfır eklenmek suretiyle tahrifat yapıldığına ilişkin itiraz, borca itiraz olarak kabul edilir.
 • Takip konusu senedin teminat senedi olduğunu ileri sürmek "borca itiraz" niteliğindedir.
 • İhtiyati haciz sırasında borcu (faiz oranını)kabul eden borçlu daha sonra İ.T.M.'ne borca itirazda bulunamaz.
 • Alacaklı ,borçludan "gecikme faizi" dışında ayrıca "vade farkı" adı altında gecikme faizi isteyemez.
 • Takip konusu bonoların ipoteğin teminatı olarak değil de ipotek bedelinin ödenmesi için düzenlendiğinin anlaşılması halinde borca itiraz olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
 • Adi ortaklığın ,çekin keşide tarihinden önce feshedilmiş olması halinde,çek bedelinden dolayı sadece çekte imzası bulunan ortağın sorumluluğu vardır.
 • Kambiyo senedini "kefil" sıfatı ile imzalayan kişi ayrıca "müteselsil kefil" olduğunu belirtmemiş olsa dahi "müteselsil kefil" olarak senet bedelinden sorumluluğu vardır.
 • *Muhatap, kendisine ciro edilen çeke dayanarak "karşılığı olmadığı"ndan bahisle ,kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz.
 • Çekin keşide tarihinde tahrifat olduğu iddiası borca itiraz niteliğinde değildir.
 • Senede yapıştırılan pul bedelinin ,kambiyo senetlerine dayalı haciz yolu ile takibe konu olabilir.
 • "Birikmiş faiz miktarına" "faiz oranına" ve " çek tazminatına " yönelik itiraz borca itiraz kabul edilir.
 • Hamiline yazılmış olan bir çek üzerine yapılan ciro, senedin niteliğini değiştirerek,onu emre yazılı bir çek haline getirmez.
 • Çek bedelinin icra takibinden önce ödenmiş olması halinde, bunun eklentisi olan faiz ve çek tazminatı bakımından ayrı bir takip yapılamaz.
 • Muacceliye ilişkin itiraz borca itiraz olarak kabul edilemez.
 • Takipten feragat eden alacaklı daha sonra bu feragatından dönemez.
 • Alacaklı, takipten sonra kısmi ödemeyi kabul ederken ayrıca "ihtirazi kayıt"ileri sürmek zorunluluğu yoktur.
 • Türk lirası üzerinden düzenlenmiş boş çek yaprağının yabancı para alacağı olarak doldurulmuş olması halinde borçlunun borca itirazının kabulü gerekir.
 • Senet arkasındaki karalamalar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda anlaşılan kısmi ödemeler ,senet hamiline karşı da ileri sürülebilir.
 • Yırtıldıktan sonra ,parçaları yapıştırılarak ,bir araya getirilen senede dayanılarak ilamsız takip yapılamaz.
 • Takip talebinde sadece "faiz "istenmiş ise yasal faize hükmedilir.
 • Çekin ibraz süresi geçtikten sonra muhatap bankaya ibraz edilmemiş olması halinde keşideci çek bedelinden sorumlu tutulamaz.
 • Borçlu(Keşideci) ibraz süresi içerisinde çekten cayamaz.
 • Tahrifat iddiası ayrı bir dilekçe ile 5 gün içerisinde İ.T.M. 'ne bildirilmelidir.
 • Ölen keşidecinin borcundan dolayı takibin yöneltildiği mirasçılar müteselsilen sorumludur.
 • Bono metninde yan yana çizilmiş iki çizgi arasında "iade" kelimesinin yazılı olması senedin iptal edildiğini gösterir
 • Kambiyo senedinin yüzüne atılan her imza "aval" arkasına atılan her imza da "ciro" hükmündedir.
 • Bono niteliği taşımayan senede dayalı takiplerde yasal faiz istenebilir.
 • Borca itiraz etmiş borçlu aynı zamanda faize de itiraz etmiş sayılır.
 • Keşidecinin ,lehtar aleyhine aldığı iptal hükmü davada taraf olmayan hamile etkili değildir.
 • Takip konusu senedin zamanaşımına uğradığını ileri sürmek borca itiraz niteliğindedir.
 • Müteselsil kefil hakkında esas borçlu ile birlikte veya ondan ayrı olarak takip yapılabilir.
 • İbraz edilmemiş olan kambiyo senetlerinde de borçlu vadeden itibaren "temerrüt faizi" ödemek zorundadır.
 • Borçlu yukarıdaki nedenlere dayanarak 5 gün içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazda bulunabilir. Ancak bu itiraz genel icra takip yollarından ayrı olarak sadece satışı durdururken diğer takip işlemlerini durdurmaz.
 • Borca itirazın reddi ve alacaklının talebinin de bulunması halinde borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. Borca itirazın kabul edilmesi ve borçlunun talebinin de bulunması halinde alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilir.
 • İmzaya itirazın bilirkişi incelemesi sonucunda ;reddi halinde talep olmasa da borlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. sebebi ne olursa olsun İmzaya itirazın kabulü halinde talep olsa da alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmez.
 • İmzaya itirazda alacaklının kötü niyeti saptandığında alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilir.
 • Ayrıca borçlu 5 gün içerisinde aşağıdaki nedenlerden birine dayanarak İcra Tetkik Mercii'ne icra takibine ilişkin şikayette bulunabilir;
1-TAKİP BİÇİMİNE (Dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığından bahisle kambiyo senetlerine mahsus yolla __ takip yapılamayacağına ilişkin şikayet )
2-HAMILIN SIFATINA (Alacaklının meşru hamil olmadığına dair şikayet)
3-ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ
Bu durumlardan birinin varlığı halinde, alacaklı 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nden itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir.

@erolkaranet - 31.10.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.