videoerk


ASKERLİK ŞUBESİNE GİDERKEN BERABERİNİZDE GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR

YEDEK SUBAYLAR İÇİN

SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ

1. Yükümlülerin yoklaması yapıldıktan sonra sevk edilinceye kadar geçen süre içersinde değişen veya sonradan elde edilen sınıflandırmaya esas bilgileri sınıflandırma işleminden önce sevk öncesi hazırlık işlemleri döneminde alınır.

2. Sevke tabi yükümlülerin TABLO-3’deki tarihlerde sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına şahsen müracaat etmeleri gerekir. Sevke tabi olduğu celbin sevk öncesi hazırlık işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarına 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen yasal mazeretleri dışında müracaat etmeyenler bakaya işlemine tabi tutulur. Ayrıca, yükümlülerin askerlik şubesine gitmeden önce e-Devlet üzerindeki sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmaları, müteakiben bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri, işlemlerinin daha doğru ve kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır.

3. O celp döneminde sevke tabi yükümlülerden belirtilen tarihlerde sevk öncesi hazırlık işlemlerini askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek yaptıranlar sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

4. Sevk öncesi hazırlık işlemleri döneminde rahatsızlığını beyan edenler müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığının bağlı olduğu sevk zincirine uygun olarak sağlık kuruluşuna sevk edilir.

5. O celp dönemi için erken sevk müracaatında bulunanlardan o celbin sevk öncesi hazırlık işlemleri dönemine gelmeyen yükümlülerin celp dönemleri yoklama tarihine göre verilen grup numarası celp dönemine çevrilir.

6. Yurt içinde ikamet eden yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaatları esnasında;

a. Diploma, diploma yerine geçen mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ile bir suret tıpkıçekimi,

b. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK tarafından verilen ve üzerinde mühür, soğuk damga veya sıcak baskı hologramı bulunan, “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden bir suret,

c. Lisans not döküm belgesi (transkript),

ç. Doktora eğitimini tamamlayarak bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip olanların durumlarını belirtir belge,

d. Tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için uzmanlık belgesi, ihtisas jüri mazbatası ve uzman tabip olarak görev yaptığına dair Sağlık Bakanlığının veya halen görev yaptığı resmi kurum yazısının tıpkıçekimi,

e. Yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (KPDS/ÜDS/YDS/TOEFL) (varsa),

f. Öğretmen olanlar, öğretmen bildirim çizelgesini yanlarında hazır bulundururlar.

7. O celp döneminde sevke tabi yükümlülere ait kaynak TABLO-4’deki belirtilen tarihlerde oluşturulur.

8. Yurt dışında ikamet eden yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a. Yedek subay aday adaylarının sınıflandırılmasında kullanılan Sevk Öncesi Hazırlık İşlem Formu yükümlü tarafından doldurulur, çıktısı alınarak imzalanır ve formun içeriğinde belge istenen bölümler için ilgili belgeler yükümlü tarafından forma eklenir. Yükümlüler bu forma;

(1) e-Devlet kapısı üzerinden,

(2) MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı web sayfasından,

(3) Şahsen müracaat etmeleri halinde yurt dışı temsilciliklerinden (büyükelçilik/konsolosluk) ulaşabilirler.

b. Formu e-Devlet kapısından veya Askeralma Dairesi Başkanlığı web sayfasından çıktı alarak doldurup imzalayan yükümlüler, belgeyi yurt dışı temsilciliklerine şahsen getirebilirler veya posta/belgegeçer ile gönderebilirler.

c. Yurt dışı temsilciliklerine şahsen müracaat durumunda, yurt dışı temsilciliklerinde görevli personel “Yukarıdaki imza, bu formu düzenleyen …………….’ya aittir.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

ç. Formun belgegeçer veya posta kanalıyla alınması durumunda ise yurt dışı temsilciliklerinde görevli personel “Bu belge posta/belgegeçer ile alınmıştır.” ibaresini yazar ve imzalayarak mühürler.

d. Yurt dışı temsilciliklerince imzalanan form ve belgeler, vatandaşların süre nedeniyle mağdur olmasını önlemek maksadıyla yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine aynı gün belgegeçer ile müteakiben posta yoluyla gönderilir.

e. Yükümlüler tarafından doldurulan ve yurt dışı temsilcilikleri vasıtasıyla sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitimine kadar askerlik şubesi başkanlıklarına formu ulaşanlar sınıflandırılır.

f. Yurt dışında ikamet edenler için hazırlanan Sevk Öncesi Hazırlık İşlem Formuna ulaşmak için tıklayınız.

g. Sevke tabi yükümlülerin sevk öncesi hazırlık işlemleri TRT aracılığıyla duyurulur.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski