erolkara

ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ (Hazret-i Pir) Geniş bilgi için tıklayınız

TAŞKÖPRÜLÜZADELER - Geniş bilgi için tıklayınız

Delibeyoğulları

Muzafferettin Gazi Hazretleri,
Beldenin fatihi

Seyyid Hüsamettin
Salnamelerin ifadesiyle kibar evliyadan

Hızır Baba

Şeyh Abdullah

Fikir Baba

Kara Seydi,

Dede Müezzin 

Şeyh Sa’dullah

Gaygunca Emrullah Sultan

Yavaşça Sultan 

Şeyh Musa

Salih Fakih

Şeyh Abdal Hasan

Yavlak Arslan
Ömer Fuadi

Şeyh Şaban-ı Veli’nin tarikat Şeyh’liğini üzerine almış, bilgin ve fazilet sahibi bir insandı. Uzun müddet Kastamonulular tarafından unutulmamış ve adından saygıyla bahsedilmiştir. Velüd bir yazardır. Eserleri sırasıyla; Miyer-üt tarika, Risale-i Tevhidiyye, Divan, İslahünnefis, Tarifat-ı İlmi Nahiv, Risale-i Dürriye, Makale – i Ferdiye, Pendname ve Devranüs Sofgye İla…..

Ahmet Hilmi Efendi
İstanbul medreselerinde uzun yıllar müderrislik yapmış, H.1275 yılında Galata Mollası, 1282 de Sofya Mollası iken 1285 yılında Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyeliğine getirilmiş. 12952 yılında da temyiz mahkemesi başkanı olmuştur. Mekke-i Mükerreme, İstanbul ve Anadolu payelerini almış 1305 yılında İstanbul’da ölmüştür. Fatih Sultan Mehmedin türbesi yanında gömülüdür

Ali haydar Efendi
Zamanında büyük Molla, büyük Haydar olarak tanınırdı. Uzun yıllar İstanbul’da profesörlük yapmış, devrinin sayılı hukuk bilginlerindendi. Daha sonra şurayı devlet Tanzimat dairesi reisliği, maarif meclisi reisliği, doğu Rumeli nazırlığı ve Anadolu Kazaskerliği görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda şair olan Ali Haydar H. 1319 yılında ölmüştür.

Ahmet İsamuddin
Devrinin sayılı müderrislerinden olup, aynı zamanda Hattattır. Hocalığı sona erdikten sonra Bursa’da kadılık yaptığından bazı Osmanlı Muelliflerince Bursa’lı olarak zikredilmekte ise de aslen Taşköprülüdür. H.968 yılında vefat etmiştir.

Kemal Biselman1931-1999
Gazeteci, yazar. Taşköprü’de doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı (1951). Ankara Hukuk fakültesi’nde bir süre okuduktan sonra Son Telgraf, Gece Postası’nda muhabir olarak çalıştı. Hürriyet, Milliyet, Son Havadis, Tanin, Şehir gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, sekreterlik, muhabirlik yaptı. Yeni gazete (1965-1968) ve Milliyet gazetelerinde yazdığı fıkralarla tanındı. Daha sonra yayımlamaya başladığı Ortam (1971), Yeni Ortam (1972-1974) dergi ve gazetelerinde yazılarını sürdürdü.

Hüseyin Abdullah ALPDOĞAN1878; Taşköprü, Kastamonu - 9 Nisan 1972), T
ürk asker ve siyasetçi.

1878 yılında Abdullah Efendi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. 1902 yılında Harp Okulunu Mülazım (Teğmen) rütbesiyle piyade sınıf onikincisi olarak bitirdi. 1905 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebini Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirerek Osmanlı Ordusuna katıldı. Seyyar Topçu alayı 1.Tabur Subaylığı, Nizamiye 3.Alayı 3.Tabur 3.Bölük Subaylığı, Erkân-ı Harbiye 1. Şube Subaylığı, Edirne İstilaat Komisyonu Üyeliği, 2.Tekirdağ Kolordusu Kurmay Subaylığı, Kale-i Sultaniye 2. Kolordu Kurmay Subaylığı, 2.Kolordu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, 5. Ordu Erkan-ı Harbiyesi 9. Şube Müdürlüğü, 11. ve 21. Kolordu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, 9., 41. ve 61.Fırka Komutanlğı, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 4. Şube Müdürlüğü, Merkez Ordusu Erkan-ı Harbiye Subaylığı, Milli Müdafaa Vekaleti Ordu Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Muavinliği, 1.Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Subaylığı, Tunceli Valiliği ve Komutanlığı, 4. Umumi Müfettişliği, 8. ve 17. Kolordu Komutanlığı, 1 Süvari Tümen Komutanlığı, TBMM VII. Dönem (Ara Seçim) Bolu, VIII. dönem Kastamonu milletvekilliği yapmıştır. 2. Sınıf Demirsalip, Muharebe Gümüş İmtiyaz, Kılınçlı 3. Mecidi Nişan, Harp Madalyası ve Takdirname sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Dersim isyanını bastıran Korgeneral olarak bilinir

Cihan Ünal

Sinema ve tiyatro sanatçısı Cihan Ünal, 1949 yılında Kastamonu, Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de, orta okulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda, liseyi ise Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Ortaokul ve lise döneminde Ankara Radyosu Çocuk Saati ve Halkevleri Tiyatro Bölümü'nde amatör çalışmaları oldu.

Konu hakkında bilgisi olanların bilgi, resim,belge göndermek istediklerinde erolkara@msn.com adresine gönderdiklerinde isimleriyle sitemizde yer vereceğimizi duyururuz. Şimdiden teşekkürler...
Daha yeni Daha eski