Paylaşmak Serbest

Babaanne projesiyle dağıtılan paralara haciz yapılabilir mi ?


Babanne maaşları pilot bölgeler kapsamında dağıtılmaya başlansa da pek çok hukukçunun aklına gelen bir soru bu dağıtılan paraların haczedilip haczedilemeyeceği yönünde oldu.

Babaanne projesiyle 6500 babaanne bu maaşı alacak ve bu miktar ortalama 425 - 450 TL arası bir rakam olarak belirlendi. Peki, bu devletin sosyal yardım altında, bir çeşit destekleme primi gibi verdiği paralar haczedilebilir mi.?

Normalde doğum yapan bir anneye verilen doğum yardımına haciz uygulanamıyor. Olaya bu yönden bakacak olursa bu paranın da heczedilemeyeceği yönünde olacaktır. Çünkü paranın veriliş amacı aileye bir çeşit sosyal yardım adı altında verilmesidir. Öte yandan kamu alacaklarının her türlü gelirden mahsup edileceği de aşikardır. Kamunun prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının,  ödenek, gelir ve emekli aylıklarından haczedilerek tahsil edilmesi konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu arada nafaka alacaklıları içinde kesinti yapılabildiğini belirtmek lazım.
Destek kredilerine de haciz yapılamayacağı  sabittir. Bu yöndeki Yargıtay kararı da şöyledir.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/4478
Karar: 2003/7240
Karar Tarihi: 03.04.2003

ÖZET: Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri, diğer kamu kurum alacaklarına mahsup edilemez.Bu sebeple borçlunun banka hesabındaki paranın haczi mümkün değildir. Temelde devlete ait bu paranın borçlu çiftçiye veriliş amacı da gözetilerek haczi mümkün değildir.

(2004 S. K. m. 82)

Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile ülke çapında uygulama yapılmasına ilişkin 13.12.2001 tarih ve 2001/3405 sayılı kararnameye eklenen 1. maddeye göre (çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez)

Somut olayda, borçlunun yukarıda açıklanan nitelikteki banka hesabına haciz konulduğu görülmektedir. Dairemizin yerleşik içtihadına göre temelde devlete ait bu paranın borçlu çiftçiye veriliş amacı da gözetilerek haczi mümkün değildir.

Alacaklının sıfatı kamu kuruluşu niteliğinde olup olmaması ya da özel hukuk tüzel kişisi olması yukarıdaki ilkeye etkili bulunmamaktadır.

O halde, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekirken reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) , 03.04.2003 gününde oybirliği ile karar verildi
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşmak Serbest