YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI
Sayı : 2017/1
Karar Günü: 20 / 01 / 2017

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

A) ORTAK HÜKÜMLER

Bu işbölümü, Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Bu işbölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dahil olmak üzere teblİğnamesi bu tarihten sonra tanzim olunan işler için geçerli olup, temyiz incelemesi bu işbölümüne göre görevli bulunan ceza dairesi tarafından yapılır.

İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen tebliğnameler, işbölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli ceza dairesine gönderilir.

Ceza Daireleri, yürürlük tarihinden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne suretle olursa olsun daire dışına gönderilen işleri sonuçlandırır. İşin birden fazla dairece temyiz incelemesinin yapıldığı hallerde ise temyiz incelemesi, işi daire dışına gönderen dairece yapılır.

Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili daireye/dairelere gönderilir. Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçmiş ya da geri çevirme kararma konu olan dosyaların, tekrar Yargıtay’a gelmesi halinde yada olağanüstü yasa yollarından kaynaklanan taleplerde inceleme bu iş bölümüne göre görevli daire/daireler tarafından yapılır.

Ceza Dairelerinin görevlerinin belirlenmesinde, mahkumiyet kararlarında mahkeme hükmündeki, mahkumiyet dışındaki kararların temyiz incelemesinde ise dava açan belgedeki nitelenen suç esas alınır.

Temyiz incelemesine konu olan suçların ceza miktarlarında sonradan değişiklik olması halinde tebliğname tarihindeki suçun temel şekline göre ceza miktarları göz önünde bulundurularak görevli ceza dairesi belirlenir.

Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin temyiz incelemesi, incelemeye konu suçlardan yaptırımı en ağır olanına bakmakla görevli dairece yapılır. Çeşitli suçlara ilişkin açılan davalardan en ağırı belirlenirken de suçun temel şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha fazla olan suça ilişkin dava daha ağır, üst sınırların eşit olması halinde ise alt sınırı daha fazla hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir. Hapis cezası ile birlikte öngörülen adli para cezaları İse, her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının eşit olması halinde nazara alınır.

Temyiz kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta reddedilecek temyiz talepleri görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

Çeşitli suçlara ait davalarda, itirazı kabil kararlar nazara alınmadan, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan daire görevlidir.
İtiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararların mercide yanılma suretiyle ya da sehven temyizi halinde inceleme, bu suçlara bakmakla görevli dairece yapılır. Ancak aynı dosyada itiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararlar, diğer suçlarla birlikte temyiz edilmiş olsa bile görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

Tek başına temyiz edilen müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların incelemesi, söz konusu kararın ilgili olduğu suçu incelemekle görevli dairece yapılır.

Bütün devir ve tevzi işlemleri UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak sırasıyla gerçekleştirilir.

B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 81... Kasten öldürme,
Madde 82... Nitelikli haller,
Madde 83... Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,
Madde 84... İntihara yönlendirme,
Madde 87/4... Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi,
Uyarlama yargılamaları hariç olmak üzere, hükme esas alınan suç ya da kararların niteliğine bakılmaksızın, hükmün infazı aşamasında disiplin cezaları, koşullu salıverilme, koşullu salıverilmenin geri alınması, denetimli serbestlik ve infazla ilgili diğer uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş veyahut kararlar.

İKİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147... Hırsızlık (1/3),
Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (1/3), Madde 163... Karşılıksız yararlanma (1/3),
Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (1/3),
Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 86... Kasten yaralama,
Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Dördüncü fıkra hariç),
Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi.

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 97... Terk,
Madde 98... Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,
Madde 106... Tehdit,
Madde 107... Şantaj,
Madde 108... Cebir,
Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 112... Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,
Madde 113... Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,
Madde 114... Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,
Madde 115... înanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ Madde 235... İhaleye fesat karıştırma,
Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma,
Madde 237... Fiyatları etkileme,
Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,
Madde 239... Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sim niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,
Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma,
Madde 241... Tefecilik,
Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 247... Zimmet,
Madde 248... Etkin pişmanlık,
Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hâl,
Madde 250... İrtikap,
Madde 251... Denetim görevinin ihmali,
Madde 252... Rüşvet,
Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 254... Etkin pişmanlık,
Madde 255... Nüfuz ticareti,
Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,
Madde 257... Görevi kötüye kullanma,
Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması,
Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti,
Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması,
Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,
Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,
Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu,
Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,
Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,
Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.

ALTINCI CEZA DAİRESİ
Madde 148... Yağma,
Madde 149... Nitelikli yağma,
Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl,
Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ
1918, 4733, 4926, 5015, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunlarından kaynaklanan
işler,
4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan banka zimmeti suçları.
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 94... İşkence,
Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,
Madde 96... Eziyet,
Madde 151... Mala zarar verme ,
Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli halleri,
Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,
Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz,
. Hileli iflas,
. Taksirli iflas,
. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulma,
. Radyasyon yayma,
. Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,
. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,
. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlali,
. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,
. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,
. İşaret ve engel koymama,
.Parada sahtecilik,
.Paraya eşit sayılan değerler,
. Kıymetli damgada sahtecilik,
. Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,
. Etkin pişmanlık,
. Mühürde sahtecilik,
. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,
. Suç işlemeye tahrik,
. Suçu ve suçluyu övme,
. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,
. Kanunlara uymamaya tahrik,
. Ortak Hükümler,
. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
. Dilencilik,
. Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,
. Bilişim sistemine girme,
. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
. İftira,
. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılma,
. Etkin pişmanlık,
. Suçu üstlenme,
. Suç uydurma,
. Yalan tanıklık,
. Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,
. Etkin pişmanlık,
. Yalan yere yemin,
. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,
. Suçu bildirmeme,
. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,
. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,
Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,
Madde 283... Suçluyu kayırma,
Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,
Madde 287... Genital muayene,
Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma,
Madde 290... Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması,
Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,
Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması,
Madde 293... Etkin pişmanlık,
Madde 294... Kaçmaya imkan sağlama,
Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması,
Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,
Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,
Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin işler,
5464 sayılı Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanunu'na ilişkin işler,
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan TCK’nın 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ve 298. maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler, 15. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan TCK’nın 151, 152, 153, 161 ve 162.. maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler 8. Ceza Dairesi'ne devredilir.

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ
Madde 185... Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3), Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (1/3),
Madde 192... Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(l/3),
Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3), 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).

ONUNCU CEZA DAİRESİ
Madde 185... Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3), Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (1/3),
Madde 192... Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(l/3),
Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3), 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından însan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).

ONBÎRİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 203... Mühür bozma (14),
Madde 204... Resmî belgede sahtecilik (14),
Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (14),
Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (14),
Madde 207... Özel belgede sahtecilik (14),
Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (14),
Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması (14),
Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler (14),
Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl (14),
Madde 212... İçtima (14),
Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme (14),
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler(l/2).
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz İncelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)


ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 85... Taksirle öldürme,
Madde 89... Taksirle yaralama,
Madde 90... İnsan üzerinde deney,
Madde 91... Organ ve doku ticareti,
Madde 92... Zorunluluk hâli,
Madde 93... Etkin pişmanlık,
Madde 132...Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
Madde 133...Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
Madde 134...Özel hayatın gizliliğini ihlal,
Madde 135...Kişisel verilerin kaydedilmesi,
Madde 136...Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,
Madde 137...Nitelikli haller,
Madde 138...Verileri yok etmeme,
Madde 139...Şikâyet,
Madde 140...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 179...Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
Madde 180...Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,
Madde 277... Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs,
Madde 285... Gizliliğin ihlali,
Madde 286... Ses ve görüntülerin kayda alınması,
Madde 288... Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan kaynaklanan işler,
5271 sayılı CMK'nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan TCK’nın 277, 285, 286 ve 288.maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler 12. Ceza Dairesi'ne devredilir.

ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147... Hırsızlık (1/3),
Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (1/3), Madde 163... Karşılıksız yararlanma (1/3),
Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (1/3),
Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ
Madde 99... Çocuk düşürtme,
Madde 100... Çocuk düşürme,
Madde 101... Kısırlaştırma,
Madde 102... Cinsel saldırı,
Madde 103... Çocukların cinsel istismarı,
Madde 104... Reşit olmayanla cinsel ilişki,
Madde 105... Cinsel taciz,
Madde 109... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
Madde 110... Etkin pişmanlık,
Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 223... Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,
Madde 224... Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,
Madde 234... Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması.

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 155... Güveni kötüye kullanma,
Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma,
Madde 157... Dolandırıcılık,
Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık,
Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl,
Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,
Madde 166... Bilgi vermeme,
Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren işbölümü değişikliği nedeniyle 15. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan TCK’nın 151, 152, 153, 161 ve
maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler 8. Ceza Dairesi'ne devredilir.

ON ALTINCI CEZA DAİRESİ
. Soykırım,
. İnsanlığa karşı suçlar,
. Örgüt,
. Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,
. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
. Etkin pişmanlık,
. Şapka ve Türk harfleri,
. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
. Cumhurbaşkanına hakaret,
. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,
. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılama,
. Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,
. Düşmanla işbirliği yapmak,
. Devlete karşı savaşa tahrik,
. Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama,
. Yabancı devlet aleyhine asker toplama,
. Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,
Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım,
Madde 309... Anayasayı ihlal,
Madde 310... Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,
Madde 311... Yasama organına karşı suç,
Madde 312... Hükümete karşı suç,
Madde 313... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,
Madde 314... Silahlı örgüt,
Madde 315... Silah sağlama,
Madde 316... Suç için anlaşma,
Madde 317... Askeri komutanlıkların gasbı,
Madde 318... Halkı askerlikten soğutma,
Madde 319... Askerleri itaatsizliğe teşvik,
Madde 320... Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,
Madde 321... Savaş zamanında emirlere uymama,
Madde 322... Savaş zamanında yükümlülükler,
Madde 323... Savaşta yalan haber yayma,
Madde 324... Seferberlikle ilgili görevin ihmali,
Madde 325... Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü,
Madde 326... Devletin güvenliğine ilişkin belgeler,
Madde 327... Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme,
Madde 328... Siyasal veya askeri casusluk,
Madde 329... Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, Madde 330... Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,
Madde 331... Uluslararası casusluk,
Madde 332... Askeri yasak bölgelere girme,
Madde 333... Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, Madde 334... Yasaklanan bilgileri temin,
Madde 335... Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin,
Madde 336... Yasaklanan bilgileri açıklama,
Madde 337... Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi,
Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,
Madde 340... Yabancı devlet başkanma karşı suç,
Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret,
Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç,
Madde 343... Karşılıklılık koşulu,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan suçlar,
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar, 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,
07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Kanun'a göre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı Kanun uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler.
İşbölümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işbölümü değişikliği nedeniyle 16. Ceza Dairesi’nin arşivinde bulunan TCK’nın 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ve 298. maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler 8. Ceza Dairesi'ne, TCK’nın 277, 285, 286 ve 288.maddelerinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler 12. Ceza Dairesi'ne devredilir.

ON YEDİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 141 ilâ 147... Hırsızlık(1/3),
Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (1/3), Madde 163... Karşılıksız yararlanma (1/3),
Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (1/3),
Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler.

ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 79... Göçmen kaçakçılığı,
Madde 80... însan ticareti,
Madde 116... Konut dokunulmazlığını bozmak,
Madde 117... İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,
Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, Madde 120... Haksız arama,
Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, Madde 122... Nefret ve ayırımcılık,
Madde 123... Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi,
Madde 125... Hakaret,
Madde 126... Mağdurun belirlenmesi,
Madde 127... İsnadın ispatı,
Madde 128... İddia ve savunma dokunulmazlığı,
Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret,
Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu,
Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi,
Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi,
Madde 183... Gürültüye neden olma,
Madde 184... İmar kirliliğine neden olma,
Madde 225... Hayasızca hareketler,
Madde 226... Müstehcenlik,
Madde 227... Fuhuş,
Madde 232... Kötü muamele,
Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,
Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme.

ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ
İstisnalar hariç olmak üzere Özel Ceza Kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar.

YİRMİNCİ CEZA DAİRESİ
Madde 185... Zehirli madde katma (1/3),
Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (1/3),
Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (1/3),
Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (1/3),
Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (1/3), Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (1/3),
Madde 192... Etkin pişmanlık (1/3),
Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti (1/3),
Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini (1/3),
Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(l/3),
Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi (1/3),
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna ilişkin işler (1/3), 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler (1/3),
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler (1/3).

YİRMİBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Mühür bozma (Yi),
Resmî belgede sahtecilik (Yi),
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Ç/2), Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (‘/2), Özel belgede sahtecilik (Y2),
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (!/2), Açığa imzanın kötüye kullanılması (Yı),
Resmî belge hükmünde belgeler (Yı),
Daha az cezayı gerektiren hâl (Y2),
İçtima (Yı),
Çocuğun soybağım değiştirme (Yı).
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler(l/2)
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.
(Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

Ill) 1- 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 09.02.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü karar tasarısının oy birliğiyle ONAYLANMASINA;

Yargıtay Başkanlar Kurulunca kabul edilip, Büyük Genel Kurulca onaylanan işbölümü kararının derhal Resmi Gazete’de yayımlanmasına, Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen ay başından itibaren uygulanmaya başlanılmasına;

Kabul edilen iş bölümü kararının;
Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,

Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,

e) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
Kararın kitapçık halinde basılıp mahkemelere gönderilmesine, Yargıtay, HSYK ve Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına, 20.01.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

www.kararara.com

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

ADS

ADS