videoerk

Anayasa değişikliği öngören ve TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısına ve üyelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmasını da öngörüyor.


 Anayasanın 159 uncu maddesine ilişkin olarak öngörülen değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda, HSYK’nın yapısı ve üye seçimi şöyle olacak:

Kurulun yapısı

**Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olacak. **3 daire şeklinde çalışırken, 2 daire olarak çalışacak.
**Adalet Bakanı, Kurula başkanlık etmeye devam edecek.
**Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyeliğinden çıkacak.

Adalet Bakanın katılamadığı toplantılara Adalet Bakam Müsteşarı katılacak. Kurulun üyelerinin belirlenmesi Kurulun 22 asıl ve 12 yedek olmak üzere toplam 34 olan üye sayısı 12 asıl üyeye düşecek. Üyelerin görev süresi yine 4 yıl olacak. Süresi biten üyeler bir defa daha seçilebilecek.

 **Kurulun başkanlığını Adalet Bakanı yürütmeye devam edecek.
 **Kurulun 5 üyesini Cumhurbaşkanı seçecek. 2 üye nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından; 2 üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından; 1üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek.
**Kurulun 6 üyesini TBMM seçecek. 3 üye Yargıtay üyeleri arasından, 1 üye Danıştay üyeleri arasından, 2 üye ise nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek. TBMM tarafından seçilecek üyeliklere ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başvuruları, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona değerlendirecek ve her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminde sonuç alınamazsa ikinci oylamada üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da sonuç alınamadığında her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne başvurulacak. TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu; bu oylamada sonuç alınamaması durumunda ikinci oylamada üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da sonuç alınamadığında en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Halen yürürlükte olan düzenlemeye göre 34 üye nasıl belirleniyor?

-Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.
-Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.
-4 asıl üye Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. (Nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından)
-3 asıl ve 3 üç yedek üye Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca seçiliyor.
-2 asıl ve 2 yedek üye Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca seçiliyor.
-1 asıl ve 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından seçiliyor.
-7 asıl ve 4 yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca seçiliyor.
-3 asıl ve 2 yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca seçiliyor.

Üyeler 4 yıl süre için seçiliyor ve süresi biten üye yeniden seçilebiliyor.

 Kamuajans

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski