videoerk

ARAÇ KREDİSİNİ ERKEN KAPATMA NEDENİYLE ALINAN KOMİSYON ÜCRETİNİN İADESİ

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
2015/10796 E.
2016/2653 K.

MAHKEMESİ : ... Asliye Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan kullanmış olduğu araç kredisini erken ödeme yaparak kapatmak istediğini, ancak davalı bankanın borcun kapanması için daha fazla ödeme yapılması gerektiğini belirttiğini ve erken kapama komisyonu talep ettiğini, bu anlaşmazlığın çözümü için müvekkili tarafından açılan menfi tespit davasında bankaca talep edilebilecek erken kapama komisyon ücretinin 2.709,60 Euro olduğunun tespit edildiğini, bu arada davalı bankanın müvekkilinden tahsil ettiği tutarı vadesiz hesaba yatırdığını, taksitlerin dava süresince peyderpey bu tutardan çekildiğini, taksidi karşılamayacak miktarın ise müvekkili tarafından ihtirazi kayıtla ödendiğini, bu şekilde davalıya 9.591,28 Euro fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 9.591,28 Euro fazla ödemenin işlemin yapılış tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının yapmış olduğu 90.320,00 Euro erken ödeme ile kredi borcunun kapatılması mümkün olmadığından 5.taksit olan 3.230,51 Euro'nun bu tutardan tahsil edildiğini, kalan 87.091,08 Euro'nun hesapta bırakıldığını, her ne kadar davacı tarafından açılan menfi tespit davasında verilen kararda erken kapama ücretinden söz edilmiş ise de tahsil edilen herhangi bir erken kapama ücreti olmadığını, zira daha sonraki taksitlerin davacı tarafça süresinde ödendiğini, sebepsiz zenginleşmeye konu fazla tahsil edilen bir paranın olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; taraflar arasında ticari taşıt kredisi sözleşmesi imzalanarak davalıya taksitli kredi kullandırıldığı, bu kredinin taksitleri süresinde ödenmekte iken davacının 25/09/2009 tarihinde davalı bankaya kredi kapatma açıklaması ile 90.320,00 Euro ödemede bulunduğu, davalı bankanın ise erken ödeme komisyon alacağı talebinde bulunduğu, bu konudaki çekişmenin davacı tarafından açılan menfi tespit davasında hükme bağlanarak kesinleştiği, anılan mahkeme kararına göre davalı bankanın davacıdan isteyebileceği erken ödeme komisyon ücretinin 2.790,60 Euro olduğu, davacı şirket tarafından yatırılan 90.320,00 Euro borcun erken kapatılmasına yetmemesine rağmen, bankaca kısmi ödeme gerçekleştirilerek, yatırılan tutar üzerinden 2.709,60 Euro komisyon bedeli ve 25/09/2009 tarihli taksit tutarı mahsup edilip kalan borç tutarı üzerinden yeni bir ödeme planı hazırlanması gerektiği, yeni ödeme planına göre ödenmesi gereken toplam taksit tutarının 6.730,72 Euro olduğu, davacı şirketin 90.320,00 Euro dışında daha sonra toplam 13.322,04 Euro ödemede bulunduğu dikkate alındığında 6.591,32 Euro fazla ödeme yapmış olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 6.591,32 Euro'nun dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince yürütülecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 22.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kararara.com desteğiyle

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski