okullar


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müşküle Sok. No:1 34470 Vefa - İstanbul
Tel : 0212 528 25 39

Faks : 0212 526 84 33Okul web adresi için tıklayınız


Molla Gürani Darülhadis Medresesi
Husrev Kethüda Darülhadisi . Molla Hüsrev Caminin yanında, Taştekneler Sokağının içinde bulunmaktadır.
Sebili de karşısında bulunmaktadır DÂRÜLHADİS NEDİR? Dârülhadîs Hadis ilminin öğretildiği medreselere verilen isim Dâr kelimesi, “yer, mekân,ev, yurd” gibi anlamlara gelmektedir. Dârü’l-hadis, “Hadis okutulan yer” demektir. Önceleri evler, mescidler ve medreseler bünyesinde yapılan hadis öğretimi faaliyeti, ilk defa Büyük Selçuklular döneminde dârülhadis denen ayrı müesseselerde yapılmaya başlamıştır.
Hadis mektebi, hadis medresesi anlamında olup, bu öğretim faaliyetinin yapıldığı bina anlamını da ihtiva eder. İslâm dünyasında medreselerden ayrı olarak “Dârülhâdis” adıyla ilk öğretim kurumu, 1170’de Şam’da kurulmuştur. Kurucusu Selçuklu atabeglerinden Nûreddin Mahmûd Zengî(ö.1174) dir. Dârü’l-hadîsi’n-Nuriyye diye adlandırılan bu müessese, büyük muhaddis ve tarihçi İbn Asâkir(ö.1175) adına yaptırılmıştır. Şam’da kurulan bu müesseseden yaklaşık 70 yıl sonra Anadolu’da ilk dârülhadisin kurulduğunu görmekteyiz Anadolu’da ilk Dârülhadîs, İlhanlı vezîri Şemseddin Cüveynî’nin Sivas’ta kurduğu medresedir.
Osmanlı Devletinde Dârülhadîs Bursa’da, ikincisi ise 1447’de, Sultan İkinci Murad Han tarafından, Edirne Üç şerefeli Camii Külliyesi içinde öğretime açılmıştır. İstanbul’da Dârülhadîs, Süleymaniye Camii Külliyesi dahilinde faaliyete başladı. Daha sonra gittikçe fazlalaşan Dârülhadîslerin sayısı, 17. asırda 135’e kadar çıkmıştır.
Diğer medreselere göre daha yüksek seviyeli Dârülhadîslerin, müderrisleri de rütbe olarak daha yüksekti. Meselâ, Dârülhadîs müderrislerinin yüz akçe yevmiyeli oldukları devirde diğer müderrisler altmış akçe yevmiye alırlardı. “Kibâr-ı Müderrisîn” olarak isimlendirilen bu müderrisler, merasimlerde diğerlerine başkanlık ederlerdi Sonradan Dârülhadîs medreselerinde, Kur’ân-ı kerîme ait ilimler de okutulmaya başlandığından, bu medreselere Dârül Kur’an ve’l-Hadîs ismi verildi.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder