Paylaşmak Serbest

İlamat İnfaz İşlerinde Madde 35 e Göre Tebligat


Tebligat Kanunu’nun 35 inci Maddesine Göre Tebligat

Madde 35 e göre tebligat genelgeler,yargıtay kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yazışma örneği ile açıklanmıştır.

TEBLİGAT İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03/010.06.02/16 30/01/2006
Konu :Tebligat işlemleri
GENELGE
No: 116

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.jshttp://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, adlî mercilerce çıkarılarak postaya verilen tebliğ evrakının genellikle 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre düzenlenmediği, Özellikle Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre çıkarılan tebligatlarda Tebligat Tüzüğünün 55 inci maddesinde belirtilen 6 no.lu örneğin tebliğ evrakına eklenmediği, Tebligat Tüzüğünün 28 inci maddesi uyarınca tebliğ imkansızlığı nedeniyle merciine iade edilen tebliğ evrakının üzerine elle ya da hazırlanan lastik damga ile "Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebliğ yapılması" şerhi düşülerek posta idaresine iade edildiği, bu durumda ise Tüzüğün 55 inci maddesinde belirtilen şekilde 6 no.lu örneğe göre tebliğ evrakı düzenlenmediğinden tebligat işlemlerinde sorunlar yaşandığı, ayrıca yeniden kabul ve ücretlendirme yapılmamasının PTT Genel Müdürlüğünün zararına sebebiyet verdiği ve yargılamanın gereksiz yere uzaması sonucunu doğurduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Tebligat Kanununun 35 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 19/03/2003 tarih ve 4829 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, maddede yer alan "divanhaneye talik zorunluluğu" kaldırılmış olup, bunun dışında tebliğ evrakının hazırlanış şekli ve izlenecek prosedür konusunda bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre çıkarılacak tebligatlarda, yeniden masraf alınarak Tüzüğün 55 inci maddesine göre yeni bir tebliğ evrakının düzenlenmesi ve 6 no.lu örneğin tebliğ evrakına eklenmesi,

Konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Cemil ÇİÇEK Bakan
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.jshttp://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
Tebliğ imkansızlığı:
Madde 28 - (Değişik Birinci Fıkra: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.
(Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Muhatap ölmüşse veya gösterilen adresten devamlı olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilmemişse, tebliğ evrakı, çıkaran mercie geri gönderilir

Yeni adres tebliğ memuru tarafından tesbit edilmiş ise bu adres tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır.
Bu halde;
A) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır.
(IMG: Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya başka birPTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini için tebliğ memuru tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur.
Tebligat evrakında yazılı tarihe kadar 12 nci maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalmış veya yeni adres yabancı bir memlekete ait ise PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir.
Muhatap ve onun yerine tebligat yapılacak kimseler, o adreste bulundukları halde tebliğin yapılacağı sırada orada mevcut değillerse 30 uncu maddeye göre muamele yapılır.

Madde 55 - Muhataba veya adresinde bu Tüzüğün gösterdiği usullere göre onun yerine tebellüğ edebilecek birine veya 30 uncu madde mucibince tebligat yapılmış ve fakat muhatap sonradan adresini değiştirmiş, olursa yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini alakalı mercie bildirmez ve fakat çıkarılan tebligat üzerine tebliğ memuru 28 inci maddenin ilk fıkrasındaki usule göre yeni adresi tesbit ederse aynı maddenin üç ve dördüncü fıkraları mucibince ve son fıkrasındaki hal vakı ise 30 uncu maddeye tevfikan muamele yapar. Tebliğ memuru bu suretle muhatabın yeni adresini tesbit edemezse, tebliğ evrakı, çıkaran mercie iade edilir. Bu mercie muhatabın yeni adresi bir diğer alakalı tarafından bildirilirse, tebliğ evrakı o adrese gönderilir. Aksi takdirde mercice tahkik muamelelerine tevessül olunmayarak bu Tüzüğe ekli 6 numaralı örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası da divanhaneye talik ettirilir. Eski adresin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Mütaakıp tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle yapılır. Tebliğ evrakı kapıda iki gün, divanhanede bir ay müddetle asılı kalır.

(Ek: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Daha önce tebliğ yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adreslerle kamu idare, kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır.

Örnek No. 6 nın 1 inci sahifesi

(Örnek No. 6 - Tebligat Tüz. M. 55)
T. C.
.......................................
. ......................................
Dosya No.


Taahhütlü .........
------------ : :
No. : :
: :
:.......:

Adres :
------------
..........................
..........................
..........................
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.
--------------------------------------------------------------------------------


Örnek No. 6 nın 2 nci sahifesi
-------------
TEBLİĞ
Tebliği çıkaran
merciin adı : ........................................................
Dosya No. : ........................................................

Muhatabın
------------
Adı ve soyadı : .......................................................
Adresi : .......................................................
1) Tebliğin mevzuu : .....................................................
2) Tebliğ edilecek husus : ...............................................
.......................................................................

İmza ve mühür
Yapıştırıldığı tarih : ...................................................
Tebliğ memurunun
imzası

--------------------------------------------------------------------------------
Not: Bu sahife görülüp okunacak şekilde kapıya yapıştırılacaktır.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Örnek No. 6 nın 3 üncü sahifesi, örnek No. 3 ün 1 inci sahifesinin;
örnek No. 6 nın 4 üncü sahifesi, örnek No. 3 ün 2 nci sahifesinin;
aynı olacaktır.
Tebliğ mazbatalı zarfın üstü

UYAP'IN TEBLİGAT HAZIRLANMASI , 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT KISMINDA ÇIKAN NORMAL TEBLİGAT VE ÖRNEK NO 6 'YI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLİP, ÖRNEK NO: 6'NIN KAPIYA YAPIŞTIRILACAK ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

Tebligat Kanunu’nun 35 inci maddesine göre tebligat

T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

Esas : 2005/4007
Karar : 2005/2776
Tarih : 16.03.2005

ÖZET : Adli mercilere 7201 s. Yasa´nın 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için iki ihtimal kabul edilmiştir. Birincisi; ilgili kişiye daha önce anılan kanun hükümlerine göre tebligat yapılmış olması ve bu kişinin, yeni adresini adli mercilere bildirmemesidir. İkincisi ise; daha önce adli mercilerce usulüne uygun tebligat yapılmamışsa, anılan kanunun 35/son maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve mercilere ilgili tarafından bildirilen veya imzası resmi merciler önünde ikrar edilmiş sözleşmede taraf ise bu adrese önce usulüne göre tebligat çıkarılır ve tebligatın yapılamaması halinde bu madde hükmüne göre tebligat yapılır.

(7201 sayılı Tebligat K. m. 35)

KARAR METNİ :
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Ali Yaşar’ın 3167 s. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 16/1. maddesi uyarınca 64.955.700.000 Türk Lirası ağır para cezasıyla cezalandırılmasına dair, (Ankara Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi)nin 9.7.2003 tarih ve 2001/902 esas, 2003/689 s. kararını kapsayan dosya incelendi:

Tüm dosya kapsamına göre, sanık Ali Yaşar hakkında açılan kamu davasında, adı geçenin savunmasının alınması için çıkarılan gıyabi tevkifin infaz edilememesi üzerine, adı geçene savunma hakkı verilmek üzere 3167 s. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 4814 s. Kanun’la değişik 16/b. maddesinin dördüncü fıkrası ve 1412 s. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 225. maddeleri gereğince çıkarılan tebligat, 7201 s. Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilmiş ise de; 7201 s. Kanun’un 35. maddesi uyarınca yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için, evvelce sanığa usulünce bir tebliğ yapılması gerektiği cihetle, sanığa savunma hakkı tanınmadan yazılı biçimde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle; CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ifadeli 23.2.2005 tarih ve 08544 s. yazılı emirlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3.3.2005 tarih ve YE. 36021 s. tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Tebligat Kanunu’nun “kazai tebligat” faslının, “adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti” konu başlıklı 35. maddesi uyarınca, adli mercilerce, tebligat yapılabilmesi için iki ihtimal kabul edilmiştir.

Birinci ihtimal; ilgili kişiye daha önce adli mercilerce anılan kanun hükümlerine uygun olarak bir tebligatın yapılmış olması ve tebligat yapılan bu kişinin, yeni adresini adli mercie bildirmemesi durumudur:

Bu durumda, daha önce tebligat yapılan ve adli mercice en son bilinen adrese Tebligat Yasasının 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca yeniden tebligat çıkarılması, ilgilinin adresten ayrıldığının anlaşılması durumunda, Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi uyarınca, tebliğ memurunun adreste bulunmama nedenini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti kurulu veya meclis üyeleri, zabıta amir ve memurlarından araştırarak, beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekmektedir. Adres araştırmasına ait söz konusu imzalı açıklamanın tebliğ tutanağında yer alması, zorunlu şekil şartı olup; belirtilen usule uygun olarak araştırma yapılmaması ve bu sebeple mahkemece, en son bilinen bu adresten sanığın ayrıldığının ve yeni adresinin tesbit edilemediğinin kolluk görevlileri aracılığı ile de belirlenmemesi durumunda, Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinde belirtilen biçimde tebliğ evrakının kapıya asılması suretiyle tebligat yapılması mümkün değildir.

Tebligat memurunca Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinde ön görülen zorunlu araştırma belirtilen biçimde yapılıp tevsik edildikten sonra, ilgilinin yeni adresi belirlenemez ise, tebliğ evrakı mercie iade edilir ve ilgili kişilerce yeni bir adres de bildirilmez ise, herhangi bir adres araştırması yapılmaksızın bundan sonraki bütün tebligatlar 6 örnek numaralı tebligat evrakının eski adrese ilişkin binanın kapısına asılması usulüyle yapılır.

İkincisi ihtimal ise; daha önce adli mercilere ve usulüne uygun olarak tebligat yapılmamış olsa bile, anılan kanunun 35/son maddesinde belirtilen kurum, kuruluş, mercilere ilgili tarafından bildirilen veya imzası resmi merciler önünde ikrar edilmiş sözleşmelerdeki (sadece taraflar yönünden) adreslere de bu madde uyarınca tebligat yapılabilmesidir:

Bu halde daha önce adli mercilerce usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligat bulunmasa bile, belirtilen nitelikteki sözleşmelerde yer alan veya söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilen adrese veya bir kamu kurumu olan adli mercilere, tebligatın ait olduğu soruşturma veya davaya ait olarak tebligat yapılacak kişinin kendisinin bildirdiği en son adrese, önce, bu adresin değişip değişmediğinin bilinememesi sebebiyle anılan Kanunun 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebligat çıkarılması ve tebligatın yapılamayarak, tebligat memurunca, ilgilinin adresinin değiştiğinin belirlenmesi ve yine Tebligat Tüzüğü’nün 55/2. maddesi yollamasıyla 28. maddesinde belirtilen usule uygun olarak yapacağı araştırma sonucunda yeni adresinin de tesbit edilememesi durumunda, bu araştırma yukarıdaki açıklanan şekil koşuluna uyularak imza ile de tevsik edildikten sonra, evrak yine mercie iade edilir, ilgili kişilerce yeni bir adres de bildirilmez ise, herhangi bir adres araştırması yapılmaksızın bundan sonraki bütün tebligatlar 6 örnek numaralı tebligat evrakının eski adrese ilişkin binanın kapısına asılması usulüyle yapılır. Bu tebligattan sonraki tebligatlar da, sanığın yeni adresinin hala bilinmemesi durumunda, kapıya asma usulüyle yapılır.
3167 s. Yasaya aykırılık suçlarında; adli mercilerce daha önce tebligat yapılmamış olması ve dosya içerisinde, muhatap banka şubesi tarafından gönderilen ve tebligat yapılacak kişinin adresini içeren Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, noterlikçe düzenlenen resmi senetler, vergi levhası örneği ve bu gibi kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, ticaret sicilleri ve esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenmiş belgelerin yer alması durumunda, bu belgelerde yer alan adreslere öncelikle Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi dışındaki maddelere göre tebligat çıkarılması ve tebligatın yapılamaması halinde, Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca yukarda açıklanan usullere uyularak tebligat yapılması gerekmektedir.

Dosya kapsamına göre; sanığın duruşmaya çağrılması için gönderilen meşruhatlı davetiyenin, muhatap banka şubesi tarafından gönderilen ve Tebligat Kanunu’nun 35/son maddesi kapsamında olan resmi kurumlardan, “Ticaret Sicili Müdürlüğü”nce çıkarılan Ticaret Sicili Gazetesi ve “noterlik” tarafından düzenlenen imza sirküleri ve düzenleme şeklindeki vekaletnamedeki sanığın iş adresine, yukarda açıklanan usullere uygun olarak tebliğ edilmesi gerekirken, başka bir kişiye ilişkin imza beyannamesindeki adrese tebliğe çıkarılması ve öncelikle, anılan yasanın 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebliğe çıkarılıp, belirtilen prosedür yerine getirilmeksizin, doğrudan 6 örnek numaralı tebligat evrakının kapıya asılması suretiyle, kanuna aykırı olarak tebliğ edildiğinin, böylelikle sanığın usulüne uygun olarak duruşmaya çağrılmaması sebebiyle savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun anlaşılması karşısında, yazılı emre dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 9.7.2003 tarih ve 2001/902 esas, 2003/689 karar s. kararının (BOZULMASINA), benzer bir halde Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 7.12.2004 tarih ve 2004/6-178 esas, 214 karar s. ilamında da açıklandığı üzere, dosyanın, müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına (TEVDİİNE), 16.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : YKD Ağustos-2005 Sf : 1311

Madde 55 – (2) Adresini değiştiren kimse yenisini alakalı mercie bildirmez ve fakat çıkarılan tebligat üzerine tebliğ memuru 28 inci Maddenin ilk fıkrasındaki usule göre yeni adresi tesbit ederse aynı Maddenin üç ve dördüncü fıkraları mucibince ve son fıkrasındaki hal vaki ise 30 uncu Maddeye tevfikan muamele yapar.

(3) Tebliğ memuru bu suretle muhatabın yeni adresini tesbit edemezse, tebliğ evrakı, çıkaran mercie iade edilir. Bu mercie muhatabın yeni adresi bir diğer alakalı tarafından bildirilirse, tebliğ evrakı o adrese gönderilir. Aksi takdirde mercice tahkik muamelelerine tevessül olunmayarak bu Tüzüğe ekli 6 numaralı örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası da divanhaneye talik ettirilir. Eski adresin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Madde 28 – (Değişik fıkra: 05/10/1987 – 87/12170 K.) Muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.

(Değişik fıkra: 05/10/1987 – 87/12170 K.) Muhatap ölmüşse veya gösterilen adresten devamlı olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilmemişse, tebliğ evrakı, çıkaran mercie geri gönderilir.

Yeni adres tebliğ memuru tarafından tesbit edilmiş ise bu adres tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır.

Bu halde;

A) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır.

B) Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya başka bir PTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini için tebliğ memuru tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur.

Tebligat evrakında yazılı tarihe kadar 12 nci Maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalmış veya yeni adres yabancı bir memlekete ait ise PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir.

Muhatap ve onun yerine tebligat yapılacak kimseler, o adreste bulundukları halde tebliğin yapılacağı sırada orada mevcut değillerse 30 uncu Maddeye göre muamele yapılır.

Soruyla ilgili olarak, Tebligat Kanunu’nun 35 inci maddesine uygun tebligat ise şöyle olmalıdır.
1) Öncelikle borçlunun adresinden ayrılıp ayrılmadığı bilinemeyeceğinden, Ticaret Sicilince bildirilen adrese Tebligat Kanunu’nun 35 inci maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebligat çıkarılmalı,

2) Borçlu adresinde bulunmadığı takdirde, tebliğ memuru Tüzüğün 28 inci maddesi uyarınca, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatmalı, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gereklidir.

Uygulamada bütün problem bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Tüzük hükümlerine aykırılık sorun teşkil etmektedir.

Zira tebliğ memuru, genelde tüzükte belirtilen tahkiki yapıyorsa bile yaptığını mazbataya yazmamakta veya beyan edenlerin imzasını almamakta ya da imzadan çekinme halini doğru bir biçimde tespit edememektedir.

Uygulamada, belki de soru sahibinin olayında da olduğu gibi tebliğ edilemeyen ve usulsüz tebligatın ardından, zabıta araştırmasına girişildiği görülmektedir. Oysa yapılacak olan zabıta araştırması, tüzüğün 28 inci maddesine aykırılığı gidermeyeceği gibi ilk tebligatın usulsüzlüğünü de ortadan kaldırmayacaktır. Hatta birkaç kez başımızdan geçtiği gibi trajikomik tebligatlara sebep olacak ve iş içinden çıkılmaz hale gelecektir.

Tebliğ memurunun yapması gereken tahkikatı, icra müdürlerinin veya hakimlerin üstlenmesine yol açan bu uygulama, tamamen hatalı olup çözümü ise usulsüz olan ilk tebligatın bir kez daha yenilenmesi ile ortadan kaldırılabilir durumdadır. Gerekirse posta idaresi uyarılmalı, ancak muhatabı adreste bulunmadığından yapılamayacak olan tebligatta, tebliğ memurunun yapması gereken tahkikin usulüne uygun olarak yapılması sağlanmalıdır.

3)Bu sağlandığı takdirde, daha sonraki tebligatların, tebligat Yasası’nın 35 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca yapılması yasa ve tüzük hükümleri gereğidir.

4)Eğer yapılamayan ilk tebligat tüzük hükümlerine uygunsa içtihat bu konuda açıktır.

Saygılarımla.

35. MADDEYE GORE TEBLIGAT - ADRES DEGISIKLIGI - KARSILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

*T.C. YARGITAY Onuncu Ceza Dairesi

E: 2005⁄4007

K: 2005⁄2776

T: 16.3.2005*

** TEBLİGAT

* ADRES DEĞİŞİKLİĞİ*

*ÖZET:*

Adli mercilere 7201 sayılı Yasanın 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için iki ihtimal kabul edilmiştir. Birincisi; ilgili kişiye daha önce anılan yasa hükümlerine göre tebligat yapılmış olması ve bu kişinin, yeni adresini adli mercilere bildirmemesidir. İkincisi ise; daha önce adli mercilerce

usulüne uygun tebligat yapılmamışsa, anılan yasanın 35⁄son maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve mercilere ilgili tarafından bildirilen veya imzası resmi merciler önünde ikrar edilmiş sözleşmede taraf ise bu adrese önce usulüne göre tebligat çıkarılır ve tebligatın yapılamaması halinde bu madde hükmüne göre tebligat yapılır. (7201 Tebligat K. m.35)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Ali Yaşar'ın 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un 16⁄1. maddesi uyarınca 64.955.700.000 Türk Lirası ağır para cezasıyla cezalandırılması na dair, (Ankara Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinin 9.7.2003 gün ve 2001⁄902 esas, 2003⁄689 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi:

Tüm dosya kapsamına göre, sanık Ali Yaşar hakkında açılan kamu davasında, adı geçenin savunmasının alınması için çıkarılan gıyabi tevkifin infaz edilememesi üzerine, adı geçene savunma hakkı verilmek üzere 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un 4814 sayılı Kanun'la değişik 16⁄b. maddesinin dördüncü fıkrası ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 225. maddeleri gereğince çıkarılan tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edilmiş ise de; 7201 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için, evvelce sanığa usulünce bir tebliğ yapılması gerektiği cihetle, sanığa savunma hakkı tanınmadan yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle;

CMUK'nın 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğünün ifadeli 23.2.2005 gün ve 08544 sayılı yazılı emirlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3.3.2005 gün ve YE. 36021 sayılı tebliğnamesi ile

Daireye gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi. Tebligat Kanunu'nun "kazai tebligat" faslının, "adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti" konu başlıklı 35. maddesi uyarınca, adli mercilerce, tebligat yapılabilmesi için iki ihtimal kabul edilmiştir.

Birinci ihtimal; ilgili kişiye daha önce adli mercilerce anılan yasa hükümlerine uygun olarak bir tebligatın yapılmış olması ve tebligat yapılan bu kişinin, yeni adresini adli mercie bildirmemesi durumudur:

Bu durumda, daha önce tebligat yapılan ve adli mercice en son bilinen adrese Tebligat Kanununun 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca yeniden tebligat çıkarılması, ilgilinin adresten ayrıldığının anlaşılması durumunda Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi uyarınca, tebliğ memurunun adreste bulunmama nedenini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti kurulu veya

meclis üyeleri, zabıta amir ve memurlarından araştırarak, beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekmektedir. Adres araştırmasına ilişkin söz konusu imzalı açıklamanın tebliğ tutanağında yer alması, zorunlu şekil şartı

olup; belirtilen usule uygun olarak araştırma yapılmaması ve bu nedenle mahkemece, en son bilinen bu adresten sanığın ayrıldığının ve yeni adresinin tespit edilemediğinin kolluk görevlileri aracılığı ile de belirlen-memesi durumunda, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesinde belirtilen şekilde tebliğ evrakının kapıya asılması suretiyle tebligat yapılması mümkün değildir.

Tebligat memurunca Tebligat Tüzüğü'nün 28. maddesinde öngörülen zorunlu araştırma belirtilen şekilde yapılıp teşvik edildikten sonra, ilgilinin yeni adresi belirlenemez ise, tebliğ evrakı mercie iade edilir ve ilgili kişilerce yeni bir adres de bildirilmez ise, herhangi bir adres araştırması yapılmaksızın bundan sonraki tüm tebligatlar 6 örnek numaralı tebligat evrakının eski adrese ait binanın kapışma asılması usulüyle yapılır. İkincisi ihtimal ise; daha önce adli mercilere ve usulüne uygun olarak

tebligat yapılmamış olsa bile, anılan yasanın 35⁄son maddesinde belirtilen kurum, kuruluş, mercilere ilgili tarafından bildirilen veya imzası resmi merciler önünde ikrar edilmiş sözleşmelerdeki (sadece taraflar yönünden) adreslere de bu madde uyarınca tebligat yapılabilmesidir:

Bu durumda daha önce adli mercilerce usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligat bulunmasa bile, belirtilen nitelikteki sözleşmelerde yer alan veya söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilen adrese veya bir kamu kurumu olan adli mercilere, tebligatın ilişkin olduğu soruşturma veya davaya

ilişkin olarak tebligat yapılacak kişinin kendisinin bildirdiği en son adrese, önce, bu adresin değişip değişmediğinin bilinememesi nedeniyle anılan Yasanın 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebligat çıkarılması ve tebligatın yapılamayarak, tebligat memurunca, ilgilinin adresinin değiştiğinin belirlenmesi ve yine Tebligat Tüzüğü'nün 55⁄2. maddesi yollamasıyla 28. maddesinde belirtilen usule uygun olarak yapacağı araştırma sonucunda yeni adresinin de tespit edilememesi durumunda, bu araştırma yukarıdaki açıklanan şekil koşuluna uyularak imza ile de tevsik edildikten sonra, evrak yine mercie iade edilir, ilgili kişilerce yeni bir adres de bildirilmez ise, herhangi bir adres araştırması yapılmaksızın bundan sonraki tüm tebligatlar 6 örnek numaralı tebligat evrakının eski adrese ait binanın kapısına asılması usulüyle yapılır. Bu tebligattan sonraki tebligatlar da, sanığın yeni adresinin hala bilinmemesi durumunda, kapıya asma usulüyle yapılır.

3167 sayılı Kanuna aykırılık suçlarında; adli mercilerce daha önce tebligat yapılmamış olması ve dosya içerisinde, muhatap banka şubesi tarafından gönderilen ve tebligat yapılacak kişinin adresini içeren Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, noterlikçe düzenlenen resmi senetler, vergi levhası örneği

ve bu gibi kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, ticaret sicilleri ve esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenmiş belgelerin yer alması durumunda, bu belgelerde yer alan

adreslere öncelikle Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi dışındaki maddelere göre tebligat çıkarılması ve tebligatın yapılamaması halinde, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yukarıda açıklanan usullere uyularak tebligat yapılması gerekmektedir.

Dosya kapsamına göre; sanığın duruşmaya çağrılması için gönderilen meşruhatlı davetiyenin, muhatap banka şubesi tarafından gönderilen ve Tebligat Kanunu'nun 35⁄son maddesi kapsamında olan resmi kurumlardan, "Ticaret Sicili Müdürlüğü"nce çıkarılan Ticaret Sicili Gazetesi ve "noterlik" tarafından düzenlenen imza sirküleri ve düzenleme şeklindeki vekaletnamedeki sanığın iş adresine, yukarıda açıklanan usullere uygun olarak tebliğ edilmesi gerekirken, başka bir kişiye ait imza beyannamesindeki adrese tebliğe çıkarılması ve öncelikle, anılan kanunun 35. maddesi dışındaki maddeler uyarınca tebliğe çıkarılıp, belirtilen prosedür yerine getirilmeksizin, doğrudan 6 örnek numaralı tebligat evrakının kapıya asılması suretiyle, yasaya aykırı olarak tebliğ edildiğinin, böylelikle

sanığın usulüne uygun olarak duruşmaya çağrılmaması nedeniyle savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun anlaşılması karşısında, yazılı emre dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 9.7.2003 gün ve 2001⁄902 esas, 2003⁄689 karar sayılı kararının (BOZULMASINA) , benzer bir durumda Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 7.12.2004 gün ve 2004⁄6-178 esas, 214 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere, dosyanın, müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına (TEVDİİNE), 16.3.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşmak Serbest